Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Pokój - rozstrzygnięty


Załącznik do zarządzenia nr 2/KU/2007
Wójta Gminy Pokój z dnia 8 maja 2007 r.

WÓJT GMINY POKÓJ
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
SKARBNIKA GMINY POKÓJ

 1. Wymagania niezbędne:
   a) obywatelstwo polskie,
   b)
 
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
   c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
   d)


 
niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
   e)
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku,
   f) 
wykształcenie - ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
   g)


 
co najmniej 2-letni staż pracy na stanowiskach określonych w art. 3 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
   h) nieposzlakowana opinia,
 2. Wymagania dodatkowe;
 a)
 
znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości,
 b)
 
znajomość przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych,
 c)
 
znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji,
 d) umiejętność obsługi  programu księgowości budżetowej,
 e) doświadczenie w księgowości budżetowej,
 f) zdolności organizacyjne,
 g) komunikatywność,
 h) umiejętność kierowania zespołem,
 i) zdolności negocjacyjne
 3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   a)

 

zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
   b)
kierowanie pracą referatu finansów,
   c) opracowywanie projektu budżetu gminy,
   d)
 
kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
   e)
 
wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej gminy,
   f)
 
opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i zgłaszanie propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,
   g)
opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
   h)
 
kontrola gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz sołectw,
   i) prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy,
   j) koordynacja oraz nadzór nad zakupem środków trwałych,
   k)

wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 4.
 Wymagane dokumenty:
   a)
życiorys (CV), 
   b)
list motywacyjny,
   c)
 
kopie dokumentów poświadczających kierunek i poziom wykształcenia,
   d)
kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
   e)

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   f)
 

oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
   g) 
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
   h)w przypadku wyrażenia zgody kandydata na objęcie stanowiska, wymagane będzie oświadczenie o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.,
   i)

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku skarbnika gminy,
   j)

inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój lub pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Skarbnika Gminy w terminie do dnia 24 maja 2007 r. do godz. 1100.
 6.

Aplikacje niekompletne oraz te, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 7.

Spotkanie z kandydatami na w/w stanowisko odbędzie się 24 maja 2007 r. o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy.
 8.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminapokoj.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.
 9.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1539 ze zm.)”.


Informacja

W wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy Skarbnika Gminy Pokój  aplikacje spełniające wymagania formalne złożyły następujące osoby:

1. Irena Baran zamieszkała w Bukowiu
2.Teresa Grądowa zamieszkała w Świerczowie
3.Jan Hołowacz zamieszkały w Namysłowie
4. Marcin Maryjowski zamieszkały w Namysłowie
5. Marzena Porada - Jańska zamieszkała w Namysłowie.

Osoby, które po spotkaniu w dniu 24 maja 2007r. zakwalifikowały się do kolejnego etapu naboru, o spotkaniu wyłaniajacym kandydyata powiadomione zostaną telefonicznie.

 


 

INFORMACJA
O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko pracy  - Skarbnika Gminy Pokój- wyłoniony został p. Marcin Maryjowski zamieszkały w Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Spośród kandydatów spełniających wymagania formalne,  Pan Marcin Maryjowski wykazał się najlepszą wiedzą niezbędna do wykonaywania obowiazków na w/w stanowisku, w szczególności z zakresu finansów publicznych i rachunkowości oraz wykazał najlepszym przygotowaniem do pracy na przedmiotowym stanowisku.

informację wytworzył(a): Agata Kruszelnicka
za treść odpowiada: Barbara Zając
data wytworzenia: 09.05.2007 r.
Wersja XML