Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój


Wójt Gminy Pokój
ogłasza nabór wniosków
o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój


I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój lub przesłać pocztą w terminie do dnia 27 lutego 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone lub nadane po 27 lutym 2012 roku nie zostaną rozpatrzone. Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres klubu sportowego, z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój”, na formularzu, który można pobrać w sekretariacie UG Pokój oraz ze strony internetowej: bip.gminapokoj.pl.

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

 1. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnej licencji klubu uprawniającą do udziału w rozgrywkach lub zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu;
 2. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego wystawiony najpóźniej na 3 miesiące
 3. aktualny statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem) lub odpis statutu w oryginale

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA:

 1. Zasady udzielania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pokój określa Uchwała Nr IV/46/2011 Rady Gminy Pokój z 7 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu określającego warunki, w tym organizacyjne i tryb finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pokój.(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 16 maja 2011 r. Nr 50, poz. 644).
 2. Ocena wniosków oraz propozycja podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dokonana zostanie przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pokój.
 3. Wybór przedsięwzięć dofinansowywanych z budżetu gminy oraz podział środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dokonany zostanie przez Wójta Gminy Pokój.

IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW:

 1. O podziale środków finansowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem sportu zainteresowane kluby sportowe zostaną powiadomione pisemnie.
 2. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój.

V. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

 1. dofinansowanie przedsięwzięcia następuje po zawarciu umowy pomiędzy wójtem gminy a klubem
 2. Warunkiem zawarcia umowy o dotację na wsparcie działalności klubów sportowych jest akceptacja przez strony wszystkich postanowień umowy.
 3. Klub sportowy zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie udzielonej dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój wg załącznika do ww. uchwały.

VI. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ:

 1. Na realizację zadań z zakresu finansowania sportu przez gminę Pokój przeznacza się w roku 2012 środki finansowe w wysokości 59000,00 zł.

ZAMIESZCZONO:

 1. w biuletynie informacji publicznej pod adresem www.bip.gminapokoj.pl
 2. na tablicy ogłoszeń UG Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

 

DOCWNIOSEK O DOTACJĘ na pokrycie kosztów wykonywania zadania z zakresu rozwoju sportu.doc
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Piekarek
Data wytworzenia: 2012-01-26

 

Wersja XML