Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na kadencję 2012-2015

 WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
 

W bieżącym roku upływa 4-letnia kadencja ławników sądowych. Rada Gminy Pokój najpóźniej w październiku br. dokona wyboru ławników na kolejną kadencję. Prezes Sądu Okręgowego w Opolu ustalił dla Rady Gminy Pokój następującą liczbę ławników:

- do Sądu Okręgowego w Opolu - 1 ławnik

- do Sądu Rejonowego w Kluczborku – 3 ławników

Nabór kandydatów na ławników sądowych będzie prowadzony do 30 czerwca 2011 r.

Ławnikiem może być wybrana osoba, która:

Ławnikami nie mogą być:

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

Kandydatów na  ławników mogą zgłaszać radom gmin:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1.  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt.1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia - zakładka „Formularze”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój (www.bip.gminapokoj.pl)

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie, poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego, ponosi kandydat na ławnika.
 
Wypełnione karty zgłoszenia kandydata na ławnika, wraz ze wszystkimi załącznikami, będą przyjmowane w biurze Rady Gminy w godzinach pracy Urzędu Gminy Pokój (pok. nr 20)
 
 

Przewodniczący Rady Gminy                                    

(-) Jacek Gosławski                                            

Załączniki do pobrania:


 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2011-06-10

 

 

Wersja XML