Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót rozbiórkowych w zamian za pozyskany materiał

I. Zamawiający

Gmina Pokój

ul. Sienkiewicza 8,

46-034 Pokój.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków mieszkalnych i gospodarczych w zamian za pozyskany materiał.

Zadanie 1. dz. 72 k.m.1 obręb Lubnów, 3 budynki gospodarcze: nr 313 pow. zabudowy 202 m2, nr 314 pow. zab. 174 m2, nr 316 pow. zab. 90 m2 nr 312 budynek mieszkalny pow. zab.119 m2 (budynki przedwojenne, z cegły, kryte dachówką ceramiczną i cementową)

Zadanie 1.jpeg

Zadanie 2. dz. 147 k.m.2 obręb Lubnów budynek mieszkalno-gospodarczy nr 112 pow. zab. 30m2,

nr 110 pow. zab.105 m2, 111 pow. zab.107 m2 (budynki przedwojenne, z cegły, kryte dachówką ceramiczną i cementową)

Zadanie 2.jpeg

 

Zadanie nr 3.

dz. 256 k.m.1 obręb Ładza budynek gospodarczy pow. zab. 90 m2,

(budynki przedwojenny, z cegły, kryty dachówką cementową)

Zadanie 3.jpeg

 

Zakres robót:

Wykonawca robót rozbiórkowych zobowiązany będzie do wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Działki na których zlokalizowane są budynki przeznaczone do rozbiórki nie są ogrodzone.

Przed przystąpieniem do rozbiórki teren w otoczeniu budynku należy ogrodzić oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi.

Budynki za wyjątkiem obiektu w Ładzy ( zostawić fundament i posadzkę) należy rozebrać wraz z fundamentami, posadzkami oraz wszystkimi pozostałymi elementami tj. schody zewnętrzne, balustrady, instalacja odgromowa nadziemna, podziemna itp. oraz inne napotkane w trakcie robót a niezaewidencjonowane.

Materiały z rozbiórki należą do wykonawcy. Ubytki

gruntu powstałe po rozbiórce należy uzupełnić piaskiem do poziomu 20 cm poniżej istniejącego terenu. Pozostałą warstwę należy wypełnić ziemią i wyrównać do istniejącego poziomu gruntu. Ogrodzenie ustawione na okres rozbiórki należy rozebrać i wywieźć, teren działek uporządkować.

 

Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem rozbiórki oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

 

III. Termin wykonania zamówienia

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie określonym przez wykonawcę ze wskazaniem okresu określonego w ofercie.

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Zamawiający nie ustawia warunku udziału w postępowaniu.

 

V. Wykaz dokumentów

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

2. Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, jeżeli zamawiający nie może uzyskać tej informacji z powszechnie dostępnych rejestrów internetowych, np. pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie).

3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Julia Dobrowolska nr tel. 77 4693097 wew. 41, ug@gminapokoj.pl

VII. Opis sposobu oceny ofert

Najkrótszy termin realizacji w dniach roboczych. Wykonawca określając termin wykonania musi uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie decyzji prawomocnych i ostatecznych pozwoleń budowlanych lub braku sprzeciwu do zgłoszeń dotyczących robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, których dokona w imieniu zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwoleń i innych zezwoleń niezbędnych do wykonania rozbiórek w imieniu Zamawiającego oraz do przygotowania stosownej dokumentacji.

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Pokój

przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, w kopertach z następującym oznaczeniem:

Wykonanie robót budowlanych rozbiórkowych zadanie….” oraz "Nie otwierać przed 10

sierpnia 2022 r. godz. 11.00”.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie

opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

3. Termin składania ofert upływa 10 sierpnia 2022 r. o godz. 10.55.

Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz.11.00

w siedzibie Zamawiającego

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najkrótszy termin

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu udzielenia zamówienia

1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie

internetowej www.gminapokoj.pl

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XI. Pozostałe informacje

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający umieści na stronie internetowej.

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.

4. Oferty, które wpłynęły po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowanie bez zawarcia

umowy bez wskazania przyczyny.

6. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy w przypadku gdy:

6.1. nie została złożona żadna oferta,

6.2. zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia ważnej umowy.

7. Informację o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy Zamawiający umieści na internetowej www.gminapokoj.pl oraz przekaże e-mailem Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu

 

Zaproszenie do składania ofert: ODTzapytanie rozbiórki_28_07_2022-1.odt (1,16MB)

Wzór oferty: DOCZałącznik nr 1.doc (24,00KB)

Wójt Gminy Pokój

/-/Barbara Zając