Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE FINANSÓW

Załącznik do Zarządzenia Nr OR. I.120.5.2022

Wójta Gminy Pokój z dnia 3 czerwca 2022 r.


 

Pokój, 10 czerwca 2022 r.

WÓJT GMINY POKÓJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
PODINSPEKTORA
W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE FINANSÓW

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

I. Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.

 2. Posiadanie wykształcenia średniego – minimalny staż pracy 3 lata.

 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 6. Wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office i Internetu.

 7. Znajomość ustaw i przepisów:

 8. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.);

 9. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

 10. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);

 11. Inne akty prawne potrzebne do realizacji powierzonych pracownikowi zadań.

 12. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, odporność na stres, konsekwencja, odpowiedzialność za podjęte decyzje, dokładność i systematyczność, elastyczność w wykonywaniu zadań, samodzielność i zdolność do pracy bez nadzoru, wytrwałość w realizacji celów.

 13. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 14. Pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

 15. Dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.


 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

2. Prowadzenie postępowań związanych z wymiarem i księgowaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

3. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Pokój.

4. Współpraca z pracownikiem na stanowisku ds. zamówień publicznych w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

5. Prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

6. Przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego.

8. Naliczanie i dokonywanie przypisu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań budżetowych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez uzgadnianie przypisów i odpisów.

10. Przygotowywanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.

 

11. Monitoring prawidłowości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, i prawidłowa realizacja pozostałych obowiązków wynikających z umowy).

 

12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu Finansów i Wójta Gminy.

 

III. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z listem motywacyjnym.

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

 3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe.

 4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie.

 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 6. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne, za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 7. Oświadczenie potwierdzające nieposzlakowaną opinię.

 8. Oświadczenie kandydata o tym, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych.

 9. W przypadku osoby niepełnosprawnej kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 10. Do dokumentów aplikacyjnych mogą być dołączone referencje, zaświadczenia potwierdzające umiejętności.

 11. W przypadku posiadania dokumentów w języku obcym należy je poddać tłumaczeniu przez biegłego tłumacza i dołączyć odpis tłumaczenia do dokumentu tłumaczonego.

 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Urząd Gminy Pokój danych osobowych kandydata do celów rekrutacyjnych oraz oświadczenie o posiadaniu wiedzy, że te dane są do wglądu i można je uzupełniać i poprawiać.

Wszelkie składane kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wystawił dokument źródłowy lub przez kandydata. Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.

IV. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu, w toku których dokonywana jest ocena kandydatów, będą obowiązywały następujące zagadnienia:

 1. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, kultura osobista.

V. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Pełny wymiar czasu pracy.

 2. Miejsce pracy – Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój (stanowisko pracy znajduje się na parterze (w budynku brak jest windy).

 3. Praca w budynku w wymiarze przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy.

 4. Praca przy komputerze, oświetlenie stanowiska pracy światłem dziennym i sztucznym.

 5. Bezpieczne warunki pracy.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2022 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Pokój, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

VII. Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

VIII. Warunki składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie w siedzibie Urzędu Gminy Pokój lub pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansów” w terminie do 27 czerwca 2022 r. do godz. 12:30 (decyduje data wpływu do Urzędu).

 2. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Pokój po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 3. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą poinformowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.

 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://bip.gminapokoj.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Pokój.

 

 

Informujemy, że:

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;

 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego;

 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych w okresie do 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru.

 

Wójt Gminy  

/-/        

Barbara Zając


Pokój, 28.06.2022 r.

INFORMACJA

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA w Urzędzie Gminy Pokój w Referacie Finansów informuję, że wpłynęła zgodnie z ogłoszeniem i w terminie tylko 1 oferta Pani Magdaleny Wuczkowskiej zam. w Pokoju. Nie złożono innych ofert. Oferta spełniła wymagania formalne. Pracodawca zamierza zatrudnić Panią Magdalenę Wuczkowską.

Barbara Zając   

Wójt Gminy Pokój