Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę fabrycznie nowej kuchni gastronomicznej gazowej z piekarnikiem elektrycznym

Pokój, dnia 12.04.2022 r.

Informacja z wyboru ofert


 

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 28 marca 2022 r. wpłynęły 3 oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Zawiszy Czarnego 24, cena została określona przez oferenta na 7 690,15 zł brutto.

Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę na zakup i dostawę fabrycznie nowej kuchni gastronomicznej gazowej z piekarnikiem elektrycznym.


 

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając


Pokój, dnia 28.03.2022 r.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę fabrycznie nowej kuchni gastronomicznej gazowej z piekarnikiem elektrycznym

Gmina Pokój zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

Zamawiający:

nazwa: Gmina Pokój

adres: ul. Sienkiewicza 8

46 – 034 Pokój

adres do korespondencji: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

strona internetowa: www.bip.gminapokoj.pl

adres e-mail ug@gminapokoj.pl

faks: 77 469 30 080 wew. 22

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 

 

I Opis przedmiotu zamówienia

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

3914000-6 – Przemysłowy sprzęt kuchenny

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa fabrycznie nowej kuchni gastronomicznej gazowej z piekarnikiem elektrycznym w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Domaradz.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Zakup i dostawa fabrycznie nowej kuchni gastronomicznej gazowej z piekarnikiem elektrycznym.

Dane techniczne:

wymiary kuchni– szerokość 70 cm,

liczba palników – 4 szt.,

moc całkowita – 22 kW

Na wszystkie urządzenia, poszczególne elementy składowe, należy odpowiednio przedstawić stosowne karty produktu, świadectwa pochodzenia, certyfikaty dopuszczenia do stosowania, komplet niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz instrukcje konserwacji i użytkowania. Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Kart produktu lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających specyfikację produktów.

II. Kryteria i sposób oceny ofert:

1. Kryteria oceny ofert : najniższa cena brutto - 100%.

2. Termin związania ofertą - 30 dni.

3. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie
5 dni roboczych od daty złożenia ofert.

4. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.

5. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 3 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

6. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje
o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczając informację na stronie prowadzonego postępowania ofertowego.

7. Przesłanie informacji o wyborze oferty nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrał o miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Niepodpisanie przez Wykonawcę umowy na warunkach,
w czasie i w miejscu określonym przez Zamawiającego, będzie jednoznaczne z uchylaniem się od zawarcia umowy i odrzuceniem oferty Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej złożonej oferty.

III. Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty:

a) złożonej po terminie

b) zawierającej błędy w obliczeniu ceny

c) niepodpisanej przez osoby uprawnione

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn;

b) zmiany warunków udziału w postępowaniu, jak również przesunięcia terminu składania ofert;

c) wystąpienia o wyjaśnienia i uzupełnienia treści oferty.

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia i termin płatności:

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

2. Termin płatności wynosi 14 dni. Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku oraz protokołu odbioru.

V. Dokumenty wymagane od wykonawców

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 1

2. Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik.

VI. Wymagania dotyczące złożonej oferty oraz sposób obliczania ceny.

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1).

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę

4.Cena oferty musi być podana cyfrą (należy ją zaokrąglić
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie. Ceny muszą być wyrażone
w złotych (PLN).

5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszta niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z opisu przedmiotu zamówienia jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz uwzględniające inne nieujęte elementy a konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu. Niedoszacowanie, pominięcie przy wycenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spowoduje zwiększenia ceny w trakcie i po realizacji zadania.

6. Zastosowanie przez Wykonawcę procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z przepisami o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem VAT, do oferty musi podać tą informacje we wzorze oferty.

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

VII. Opis sposobu przygotowania i składania ofert:

1. Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 04.04.2022 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście lub e-mailowo na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój Sekretariat, adres e-mail: d.wojczyk@gminapokoj.pl.
2. Ofertę należy opisać:Oferta na zakup i dostawę fabrycznie nowej kuchni gastronomicznej gazowej z piekarnikiem elektrycznym

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. W przypadku złożenia ofert o takiej samej najniższej cenie decydować będzie kolejność złożenia ofert.

VIII .Osoba do kontaktu:

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: pani Dominika Wojczyk tel. 774693080 wew. 41, adres mail: d.wojczyk@gminapokoj.pl

 

IX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy
ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, poczty elektronicznej na adres , kontakt telefoniczny 774693080 w. 36Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
  o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 5. posiada Pani/Pan:

 6. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 7. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 8. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
  w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

 9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja o ograniczeniach danych osobowych:

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in formacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).

Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 

ODTzalacznik-1-formularz-oferty.odt (17,23KB)

PDFZałącznik nr 2 wzór umowy.pdf (78,94KB)