Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec


 

Gmina Pokój, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).


 

1. Dane zamawiającego:

Gmina Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

 

2. Przedmiot zamówienia:

Kod CPV: 71410000-5

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec. Obszar opracowania terenu w granicach administracyjnych sołectwa Zieleniec. Przeprowadzenie procedur planistycznych, opracowanie kompletnych projektów, skompletowanie dokumentacji prac planistycznych.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:

 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2404)

 3. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.)

 4. Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

Podstawą opracowania MPZP wsi Zieleniec jest uchwała Rady Gminy Pokój nr XXVI/213/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec. Wynikiem zrealizowanego przedmiotu zamówienia będzie uchwalony plan zagospodarowania i planowania przestrzennego zatwierdzone przez Wojewodę Opolskiego wraz z załącznikami graficznymi, danymi przestrzennymi oraz niezbędną dokumentacją.


 

Zakres prac obejmuje:

 1. sporządzenie opracowania ekofizjograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 Nr 155, poz. 1298),

 2. sporządzenie prognozy skutków finansowych,

 3. sporządzenie inwentaryzacji urbanistycznej przedstawiającą uwarunkowania przestrzenne obszaru opracowania, stanowiącej zasób materiałów wyjściowych i analiz,

 4. przygotowanie ogłoszenia i obwieszczania o przystąpieniu do sporządzenia mpzp,

 5. zawiadomienie na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 6. przeanalizowanie wniosków od mieszkańców co do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 7. przygotowanie propozycji sposobu rozpatrzenia składanych wniosków i przedstawić ją Wójtowi Gminy Pokój,

 8. sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie niezbędnym do zachowania zgodności z przepisami prawa, w tym w szczególności art. 15 - 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

 9. przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 10. wystąpienie i uzyskanie pozytywnej opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w tym prezentacje projektu mpzp na posiedzeniu Komisji, jak również na innych posiedzeniach dotyczących przedmiotu umowy, tj. komisjach i sesjach Rady Gminy Pokój,

 11. wystąpienie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa,

 12. wprowadzenie niezbędnych zmian i korekt do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikających z uzyskania opinii i dokonanych uzgodnień,

 13. przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a także udział w dyskusjach publicznych w tym: niezbędne ogłoszenia i obwieszczenia,

 14. przygotowanie protokołu z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 15. przeanalizowanie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym przedłożyć Wójtowi Gminy propozycje sposobu ich rozpatrzenia,

 16. wprowadzenie zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynikające z rozpatrzenia wniesionych uwag,

 17. przygotowanie i przekazanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w wersji gotowej do przedstawienia Radzie Gminy (w tym: projekt uchwały, uzasadnienie oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wraz z uzasadnieniem),

 18. uczestniczenie w komisjach Rady Gminy, na których opiniowane będzie projekt uchwały dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 19. uczestniczenie w sesji Rady Gminy, na której podejmowane będzie projekt uchwały,

 20. opracowanie ostatecznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przekazać go w formie i liczbie egzemplarzy określonej w umowie, celem przekazania ich do oceny zgodności z prawem przez służby Wojewody Opolskiego,

 21. sporządzenie projektu uzasadnienia oraz podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust 3. oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.),

 22. przedstawienie tekstu i rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec w wersji wektorowej (dane GIS) z nadaną georeferencją zgodnie z standardami zapisu danych oraz dane przestrzenne, o których mowa w art. 67 a-c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

 23. opracowanie stanowiska merytorycznego w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego wobec uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 24. wykonanie innych czynności nie wymienionych w umowie, a przewidzianych przepisami prawa w celu uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną dokumentacją zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać do siedziby Zamawiającego kompletne opracowanie:

- część tekstową opracowań w wersji papierowej (3 egzemplarze) i w wersji cyfrowej (nagrane na nośniku elektroniczny – format zapisu .pdf, .doc, .odcx, .jpg, .tiff),

- część graficzna opracowania w odpowiedniej skali, w wersji papierowej ( 3 egzemplarze) i w wersji cyfrowej (nagrane na nośniku elektroniczny – format zapisu .pdf, .doc, .odcx, .jpg, .tiff),

- część tekstowa i graficzna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinny być zapisane w formacie danych przestrzennych z nadaną georeferencją, posiadać metadane oraz być sporządzone zgodnie z standardami zapisu danych,

- dane przestrzenne, o których mowa w art. 67 a-c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

Zamawiający wymaga od Wykonawcy ścisłej współpracy przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia:

okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

4. Termin i warunki płatności:

Przelewem na konto w terminie 14 dni po wykonaniu zlecenia i otrzymaniu faktury

5. Cena:

Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.

6. Wymagane dokumenty:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Formularz cenowy oferty.

 2. Kopia dokumentu uprawniającego do wykonywania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój.

7. Termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy przygotować i złożyć lub przesłać w terminie do 01.04.2022 r. do godziny 15.00 za
pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034
Pokój Sekretariat decyduje data wpływu do urzędu.


Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z napisem:  " Oferta na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec "


 

8. Informacje dodatkowe:

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

 

Postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.

 

9. Termin związania ofertą:

 

30 dni

 

10. Osoba do kontaktu:

 

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: Pani Dominika Wojczyk tel. 774693085 wew. 41, adres mail:

 

11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, poczty elektronicznej na adres , kontakt telefoniczny 774693080 w. 36

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

  1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 5. posiada Pani/Pan:

 6. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 7. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 8. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

 9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 10. nie przysługuje Pani/Panu:

 11. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 12. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 13. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja o ograniczeniach danych osobowych:

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in formacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3roz porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).

Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 

Załączniki:

 1. Formularz cenowy ofertyPDFzałącznik 1 wzor_oferty1 .pdf (48,16KB)

 2. Wzór umowyPDFzałącznik nr 2 wzór umowy2 .pdf (39,93KB)

 3. Uchwała z załącznikiem graficznymPDFuchwała mpzp.pdf (700,91KB)