Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE Na „opracowanie dwóch programów funkcjonalno – użytkowych dla inwestycji realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

Pokój, 16.03.2022 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na opracowanie dwóch programów funkcjonalno – użytkowych dla inwestycji realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

 

Gmina Pokój, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 2269 z późn. zm.).

 

 

1. Zamawiający:

nazwa: Gmina Pokój

adres: ul. Sienkiewicza 8

46 – 034 Pokój

adres do korespondencji: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

strona internetowa: www.bip.gminapokoj.pl

adres e-mail ug@gminapokoj.pl

faks: 77 469 30 97 wew. 22

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego,

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie dwóch programów funkcjonalno – użytkowych dla inwestycji realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” z podziałem na zadania:

 

1. Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz klimatyzacji i wentylacji budynku wraz z zagospodarowaniem i melioracją terenu wokół obiektu OSP w Pokoju

2. Dostosowanie budynku GOPS w Pokoju dla osób niepełnosprawnych,

 

1) Opis zadań do opracowania PFU:

Zadanie nr 1 Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz klimatyzacji i wentylacji budynku wraz z zagospodarowaniem i melioracją terenu wokół obiektu OSP w Pokoju - Przedmiotem planowanej inwestycji jest montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej wartości
20,16kWp oraz klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej dla pomieszczenia o pow. 142,0 m2 wraz z zagospodarowaniem i melioracją terenu wokół obiektu. Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku w którym mieści się świetlica wiejska i remiza strażacka w miejscowości Pokój przy ul. Wojska Polskiego 26 (dz. nr 209/21 k.m.6, pow. 0,3822 ha). Powierzchnia użytkowa budynku – 514,63 m2. Budynek ogrzewany jest pompą ciepła.

Zadanie nr 2 Doposażenie budynku GOPS w Pokoju dla osób niepełnosprawnych – Inwestycja dotyczy dostosowania budynku GOPS w Pokoju dla osób niepełnosprawnych w tym zakup i montaż windy, podjazdu dla niepełnosprawnych, prace budowlane związane z montażem windy zewnętrznej, podjazdu dla niepełnosprawnych i przebudową budynku, przebudowa wymaganych instalacji wewnętrznych. Budynek dwu kondygnacyjny znajduje się na działce nr 802/67 k.m.1 ob. Pokój o powierzchni zabudowy 107 m2.


 

Zakres opracowania przekazanego przez Wykonawcę obejmuje:

a) Program funkcjonalno użytkowy – dla każdego zadania po 4 egzemplarze w wersji papierowej

b) Wersja elektroniczna w/w opracowań (format DOC, PDF, DWG)

Dokumenty objęte przedmiotem zamówienia mają spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi oraz mają posiadać komplet wymaganych uzgodnień i opinii.

2) Wykonawca przeniesie na Zmawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U z 2021 poz. 1062), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

3) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania PFU zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż przedmiotowa dokumentacja będzie podstawą do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie zaprojektuj – wybuduj zgodnie z ww. Ustawą oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454).

Dokumenty objęte przedmiotem zamówienia mają spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi oraz mają posiadać komplet wymaganych uzgodnień i opinii.

4) Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania złożone do zamówienia publicznego ogłoszonego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia.

5) Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno -budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

 

do 29.04.2022 r.

 

4. Kryterium oceny ofert:

 

Cena 100%

 

5. Sposób przygotowania oferty:

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty Załącznik nr 1.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i podpisanej przez osobę upoważnioną.

Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty. Cena winna zawierać wszystkie składniki mające wpływ na realizację zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie z napisem „Oferta na opracowanie dwóch programów funkcjonalno – użytkowych dla inwestycji realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

 

6. Sposób i termin złożenia ofert:

 

Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 23.03.2022 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój Sekretariat - decyduje data wpływu do urzędu.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z napisem: „Oferta na opracowanie dwóch programów funkcjonalno – użytkowych dla inwestycji realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

 

7. Warunki płatności:

 

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą wystawienia faktury będzie Bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

 

8. Informacje dodatkowe:

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

 

9.Termin związania ofertą: 30 dni

 

10.Osoba do kontaktu:

 

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: Pani Beata Baron tel. 774693080 wew. 41, adres mail: drogi

 

11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, poczty elektronicznej na adres , kontakt telefoniczny 774693080 w. 36Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

   1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 2. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 4. posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja o ograniczeniach danych osobowych:

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in formacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3roz porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).

Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 

 

 

PDFzałącznik 1 oferta.pdf (98,63KB)

PDFzałącznik 2 umowa.pdf (101,96KB)

 


 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając


Pokój, 25.03.2022 r.

Informacja
 

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.03.2022 r. nie wpłynęła żadna oferta.

 

Barbara Zając    
/-/             
Wójt Gminy Pokój