Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji administracyjnej

SG.VI.6220.07.2020/2021                                                                                                                Pokój, dnia 19 listopada 2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247) Wójt Gminy Pokój,

 zawiadamia

 społeczeństwo, że w dniu 18 listopada 2021 r. na wniosek złożony przez Pana Tomasza Michalczyka i Matiasa Rink wspólników spółki cywilnej RIMI Drób s. c., z siedzibą w Niemodlinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” usytuowanej na działkach nr 275 i 276, obręb Fałkowice wydana został decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. Ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, w miejscowości Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 40 w godzinach pracy Urzędu (pn o-pt. 7.30-15.30) w terminie udostępnienia decyzji, t.j. 14 dni.

Decyzję udostępniono w dniu 19.11.2021 r.

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

                                                                                               Barbara Zając

 


 

 

 

Wersja XML