Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie broszury informacyjnej

Brak opisu obrazka

 

Pokój, dnia 27 października 2021 r.

 

Informacja z wyboru ofert

 

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21 października 2021 r. wpłynęło 12 ofert złożonych przez firmy:

1. ONStudio Sp. z o.o., ul. Kanta 17/106, 10-691 Olsztyn
na kwotę 487,34 zł,

 

2. Zakład Poligraficzno Usługowo Handlowy Józef Skrajnowski, ul. Krótka 1, 11-300 Biskupiec
na kwotę 590,40 zł,

 

3. PUH "Janter" s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec
na kwotę 701,10 zł,

 

4. Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Szosa Baranowicka 77, 15-523 Białystok
na kwotę  712,17 zł,

 

5. Eurocent Małgorzata Sufryd, ul. Luboszycka 34, 45-215 Opole
na kwotę 785 zł,

 

6. Omega sp. z o.o., ul. Chorzowska 108/8, 40-101 Katowice
na kwotę 840 zł,

 

7. Wydawnictwo Alia-Media Lorelia Widuch, ul. Kwaśna 36, 46-080
na kwotę 861 zł,

 

8. Vis-media s.c. Grzegorz Kamiński Iwona Kamińska, ul. Złota 7, 87-165 Wielka Nieszawka
na kwotę 984 zł,

 

9. Studio Graficzne Piotr Kurasiak, ul. Szymanowskiego 10A/8, 59-400 Jawor
na kwotę 1 036,35 zł,

 

10. HAVRAN Wydawnictwo domowe Remigiusz Dalecki, ul. Rogaczewskiego 62, 84-200 Wejherowo

na kwotę 1 300,50 zł,

 

11. Djpress - Dariusz Dalaszyński, ul. Śliwkowa 18, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

na kwotę 1 890 zł,

 

12. P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. ks. J. Popiełuszki 13, 98-300 Wieluń
na kwotę 2 337 zł.

 

Oferty spełniają wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę ONStudio, ul. Kanta 17/106, 10-691 Olsztyn, zostaje odrzucona ze względu na brak kontaktu z oferentem.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na wykonanie broszury informacyjnej z firmą Zakład Poligraficzno Usługowo Handlowy Józef Skrajnowski, ul. Krótka 1, 11-300 Biskupiec.

 

 

 

Stowarzyszenie

Sołectwo Fałkowice

 


Fałkowice, dnia 21 października 2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie broszury informacyjnej

 

Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. Poz. 2019 z późn. zm.).

 

 

1. Zamawiający:

                                               nazwa: Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice

                                               adres: Fałkowice 51,

          46 – 034 Pokój

adres do korespondencji: Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice

                                         Fałkowice 51,

                                                                                                     46-034 Pokój

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wykonanie broszury informacyjnej wraz z dostawą:

Parametry techniczne:

- 150 sztuk,

- format A5,

- zszywana,

- miękka okładka,

- papier dwustronnie kredowy o gramaturze co najmniej 130g/m2,

- 20 stron,

- broszura zawierająca tekst oraz zdjęcia.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Do 29.10.2021r.

 

4. Kryterium oceny oferty według następującej formuły:

Cena 100%

 

5. Sposób i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty Załącznik nr 1.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i podpisana przez osobę upoważnioną.

Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty.

Ofertę należy przesłać do 26.10.2021 r. do godziny 15:00 na adres mailowy w tytule należy wpisać „Oferta na wykonanie broszury”.

 

6. Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

 

7. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

 

8.Termin związania ofertą:

30 dni

 

9. Osoba do kontaktu:

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: Pani Ewa Bedka tel. 774693080 wew. 30, adres mail: e.bedka@gminapokoj.pl

 

10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice z siedzibą w Fałkowice 51, 46-034 Pokój

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

   1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

   2. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają

 4. z ustawy Pzp;

 5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 6. posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym

 3. z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 4. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja o ograniczeniach danych osobowych:

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3roz porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).

Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

11. Załączniki do postępowania ofertowego:

ODTZałącznik nr 1 - Formularz oferty.odt
 

Wersja XML