Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój - 29 września 2021 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 22 września 2021 r.

RADA GMINY POKÓJ

OR.II.0002.26.2021


ZAWIADOMIENIE O SESJI


Zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

29  września 2021 r. o godz. 1500

w  sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXIV i XXV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój
  b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pokój w roku szkolnym 2021/2022
  c) przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
  d) zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej
  e) wyrażenia zgody na utworzenie spółki Odrzańsko-Stobrawska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  f) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „Odrzańsko-Stobrawska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa”
  g) przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój
  h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Zieleniec
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 11. Zakończenie sesji


Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki       

Wersja XML