Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.4.2021 Wójta Gminy Pokój z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Pokój celem przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.4.2021
Wójta Gminy Pokój
z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Pokój celem przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Na podstawie art. 33 i 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1775 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam Agatę Kruszelnicką – Zastępcę Wójta Gminy Pokój na Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego i czynię odpowiedzialną za prawidłowe i terminowe realizowanie zadań Gminnego Biura Spisowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

§ 2

 1. Celem prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Pokój Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., tworzę Gminne Biuro Spisowe.
 2. Członkami Gminnego Biura Spisowego są:
  1) Agata Kruszelnicka – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, pełniąca jednocześnie funkcję Koordynatora,
  2) Tomasz Zimoch - Członek Gminnego Biura Spisowego,
  3) Elżbieta Kuklok – Członek Gminnego Biura Spisowego

§ 3

Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy w szczególności:

1) zapewnienie pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego oraz zapewnienie niezbędnej pomocy w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji, o której mowa w art. 14a pkt 1 ustawy o Narodowym spisie powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.,
2) wsparcie rachmistrzów spisowych, przeprowadzających spis powszechny wśród osób bezdomnych,
3) organizacja naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych,
4) współpraca z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów spisowych,
5) współpraca z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy przeprowadzeniu egzaminów testowych sprawdzających wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów spisowych,
6) monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy i raportowanie wyników tego monitorowania zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego,
7) współpraca z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu powszechnego na terenie gminy.

§ 4

Siedziba Gminnego Biura Spisowego mieści się w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
/-/         
Barbara Zając
2

Wersja XML