Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr OR.I.0050.1.2021 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 129/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie nr OR.I.0050.1.2021
Wójta Gminy Pokój
z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 129/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) zarządzam co następuje:

§ 1

Uchylam w całości Zarządzenie Nr 129/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 29.08.2008 r w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych stanowiących własność Gminy Pokój.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
/-/         
Barbara Zając

Wersja XML