Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 416/3 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00069231/9

Pokój, 31.08.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

 

Przetarg na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, odbyły się w dniu 20.08.2021 r. w Urzędzie Gminy w Pokoju

1. Rodzaj Przetargu:

Przetarg ustny nieograniczony na nabycie prawa własności:

dz. nr 416/3 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00069231/9

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki - 0,2622 ha, w tym: Grunty orne RV-0,2622 ha,

4. Opis nieruchomości -Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Domaradzkiej Kuźni, w gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Zlokalizowana jest w sąsiedztwie rzeki Bogacicy z dostępem bezpośrednim drogą gruntową i fragmentem drogi o nawierzchni trawiastej niewyodrębnionej w terenie, odchodzącej od drogi Nad Rzeką. Zlokalizowana jest na zapleczu obiektów sakralnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stacji transformatorowej energetycznej, wieżowej. Teren działki z niewielkim spadkiem w kierunku rzeki, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt działki nieregularny. Teren w części ogrodzony jest ogrodzeniem z prefabrykowanych segmentów betonowych z bramą metalową, w części z siatki na słupkach żelbetowych osadzonych w gruncie. Przez teren działki w poprzek przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna kablowa, ze zlokalizowanymi na jej terenie dwoma słupami energetycznymi żelbetowymi wirowymi, przy czym jeden zlokalizowany jest przy granicy działki. Ze słupa następują też rozgałęzienie kabli jako przyłączy do nieruchomości przylegających. Teren działki zagospodarowany zielenią niską oraz pojedynczymi drzewami i krzewami rosnącymi przy granicy działki. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodną. Działka znajduje się na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka położona jest na obszarze oznaczonym jako D - tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności. Działka znajduje się w obszarze ograniczeń rozwoju zagospodarowaniu przestrzennego – ciąg ekologiczny rzeki Stobrawy i jej dopływów.

2. Cena wywoławcza nieruchomości:

36 500 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 36 870 zł

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Zbigniew Nowak


 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

Wersja XML