Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 242/1 a.m. 2 obręb Lubnów, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071384/3

Pokój, 23.08.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1490 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

 

Przetarg na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, odbyły się w dniu 20.08.2021 r. w Urzędzie Gminy w Pokoju

1. Rodzaj Przetargu:

Przetarg ustny nieograniczony na nabycie prawa własności:

dz. nr 242/1 a.m. 2 obręb Lubnów, KW OP1U/00071384/3

Powierzchnia nieruchomości - 0,5080 ha, w tym: Grunty orne RVI-0,5080 ha,

Opis nieruchomości -Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w miejscowości Lubnów, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze powiatowej ul. Szkolnej. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt regularny, wydłużony trapez o szerokości ok. 40m. Teren uprawiany jest rolniczo. Otoczenie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej rozproszonej a także tereny rolne. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodną. Działka znajduje się na obszarze chronionym na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka położona jest na obszarze oznaczonym jako D - tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności oraz jako B obszary rolnicze. Działka mieści się w granicach opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko - Turawskie”.

2. Cena wywoławcza nieruchomości:

57 000 netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym


 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

Wersja XML