Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup,dostawę i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni w miejscowości ZIELENIEC, gmina Pokój.

Pokój, dnia 16.08.2021 r.

Informacja z wyboru ofert

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 9 sierpnia 2021 r. wpłynęły 2 oferty złożone przez:

1. CROQUET Sp. z o.o.

Szczodre, ul. Trzebnicka 81

55-095 Mirków

Wartość oferty brutto: 23 008,45 zł

 

2. BabyCam Paweł Chodkowski

Reguły, ul. Królewska 5

05-816 Michałowice

Wartość oferty brutto: 16 144,98 zł

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

 

BabyCam Paweł Chodkowski

Reguły, ul. Królewska 5

05-816 Michałowice

Wartość oferty brutto: 16 144,98 zł

 

Oferta spełniła wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę na zakup, dostawę i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni w miejscowości Zieleniec, gmina Pokój. W celu podpisania umowy Zamawiający wyznaczy termin i skontaktuje się z wybranym Wykonawcą.

 

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając


Pokój, dnia 09.08.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup,dostawę i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni w miejscowości Zieleniec, gmina Pokój.

Gmina Pokój, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

 

1. Zamawiający:

nazwa: Gmina Pokój

adres: ul. Sienkiewicza 8

46 – 034 Pokój

adres do korespondencji: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8,

46-034 Pokój

strona internetowa: www.bip.gminapokoj.pl

adres e-mail ug@gminapokoj.pl

faks: 77 469 30 97 wew. 22

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw,

- 45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

 

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie zadania polegającego na zakupie, dostawie i montażu zestawu zabawowego posiadającego certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami na plac zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni w miejscowości Zieleniec na działce ewidencyjnej nr 144/16 k.m. 1 ob. Zieleniec.

   

 2. Wykaz urządzeń:

   

- zestaw zabawowy, wspinaczkowy, jedna wieża, elementy sprawnościowe, przeznaczony dla dzieci od 3 do 14 lat - szt. 1

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 2.

   

 2. Bezpieczna nawierzchnia wykonana zgodnie z normą PN-EN – opis nawierzchni przedstawiono w załączniku nr 2.

   

 3. Wszystkie ww. urządzenia muszą posiadać certyfikaty i atesty zgodności z obowiązującymi normami – wyposażenie placów zabaw oraz nawierzchnie wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty powinny dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno – zabawowych, nie całych systemów urządzeń. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, żadna z części nie powinna być wcześniej używana.

 

 1. Urządzenia powinny być wysoko odpornościowe na czynniki atmosferyczne oraz uszkodzenia. Łańcuchy huśtawek oraz wszystkie elementy łączące poszczególne urządzenia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie wystające elementy, zagrażające zdrowiu i życiu powinny być zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

   

 2. Konstrukcja zabawowa powinna być zamontowana na stopach stalowych ocynkowanych zakotwiona przy pomocy fundamentu betonowego.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

 

Dostawę i montaż urządzeń zabawowych należy wykonać w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana gdy Zamawiający otrzyma niezbędne dokumenty potrzebne do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę obejmujących realizację małej architektury, placu zabaw w miejscu publicznym oraz po upływie ustawowego terminu ( 21 dni ) na zgłoszenie robót.

 

4. Kryterium oceny ofert:

 

Cena 100%

 

5. Sposób przygotowania oferty:

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty Załącznik nr 1.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i podpisana przez osobę upoważnioną.

Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty.

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie z napisemZakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni w miejscowości Zieleniec, gmina Pokój

 

6. Sposób i termin złożenia ofert:

 

Ofertę należy przygotować i złożyć w terminie do 13.08.2021 r. do godziny 15:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój Sekretariat.

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe przedstawiające rysunki i zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń i wymiary stref bezpieczeństwa. Oznaczenia poszczególnych pozycji powinny być przedstawione w sposób jasny i czytelny.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z napisem: Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni w miejscowości Zieleniec, gmina Pokój

 

7. Warunki płatności:

 

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

 

8. Gwarancja:

 

Wykonawca placu zabaw i nawierzchni powinien udzielić min. 36-miesięczną gwarancję na cały przedmiot zamówienia.

 

9. Wymagane dokumenty:

 

Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała: wypełniony formularz ofertowy, kary katalogowe, zdjęcia i opisy urządzeń.

 

10. Informacje dodatkowe:

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

 

11.Termin związania ofertą:

 

90 dni

 

12.Osoba do kontaktu:

 

W sprawie zapytania ofertowego osobą do kontaktu jest: Pani Dominika Wojczyk tel. 774693085 wew. 41, adres mail:

 

13.Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

 

14. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres IOD Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, poczty elektronicznej na adres , kontakt telefoniczny 774693080 w. 36

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

  1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 5. posiada Pani/Pan:

 6. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 7. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 8. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

 9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 10. nie przysługuje Pani/Panu:

 11. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 12. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 13. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacja o ograniczeniach danych osobowych:

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in formacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3roz porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).

Jednocześnie Urząd Gminy Pokój przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty PDFzałącznik nr 1 - formularz oferowy.pdf,

Załącznik nr 2 - Opis zamówienia PDFzałącznik nr 2 opis zamówienia.pdf,

Załącznik nr 3 - Wzór umowy PDFzałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf.

Wersja XML