Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.IV.0050.21.2021 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 kwietnia 2021 r. sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju

Zarządzenie Nr OR.IV.0050.21.2021
Wójta Gminy Pokój
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz art. 68 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Panią Aleksandrę Łukaszczyk na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju.

§ 2

Powołanie następuje na czas określony od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2028 r.

§ 3

Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju na czas określony, o którym mowa w § 2.

§ 4

Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnym pismem.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pokój
/-/              
Barbara Zając    

Wersja XML