Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pokój przeznaczonej do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pokój przeznaczonej do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

lp.

Położenie nieruchomości

powierzchnia do użyczenia w m2

Nr działki, nazwa obrębu, nr KW

Opis nieruchomości z przeznaczeniem na użyczenie i sposób jej zagospodarowania

Okres użyczenia

1

Krogulna, przy drodze gminnej nr 101612 O

2400 m2

dz. nr 333 k.m.2, obręb Krogulna,

KW: OP1U/00071428/4

Działka niezabudowana. Grunty pod rowami, łąki trwałe – ŁIV

Przeznaczenie na cele rolnicze i rekreacyjne

nieoznaczony

Cena nieruchomości, terminy wnoszenia opłat i zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy. Umowa użyczenia regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego (art.710-719), przez którą jedna z jej stron (użyczający) zapewnia drugiej stronie (biorący)bezpłatne używanie umówionej rzeczy.

Wywieszono na okres 5.05.2021 r. - 27.05.2021 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.bip.gminapokoj.pl, www.gminapokoj.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.


 

Wójt Gminy Pokój

/- /

Barbara Zając

Wersja XML