Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój - 24 lutego 2021 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 17 lutego 2021 r.

RADA GMINY POKÓJ
OR.II.0002.22.2021

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

24  lutego 2021 r. o godz. 1500

w  Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał podjętych podczas XXI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) rozpatrzenia petycji
  b) zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Pokój i zwrotu opłaty
  c) nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Krzywa Góra
  d) określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pokój
  e) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
  f) zmiany budżetu gminy na 2021 rok
  g) wieloletniej prognozy finansowej
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 11. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki       

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Pokój, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.

Wersja XML