Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko Młodszego referenta ds. Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach

 

Logotypy unijne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja  pn. „Stobrawskie Centrum Przetwórstwa lokalnego w Fałkowicach" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.I.120.2.2021
Wójta Gminy Pokój z dnia 13 stycznia 2021 r.

Pokój, 14.01.2021 r.

WÓJT GMINY POKÓJ
Ogłasza nabór na  wolne stanowisko
Młodszego referenta ds. Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:
Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

Określenie stanowiska:
Młodszy referent ds. Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach

1. Wymagania:

1) niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie – średnie
d) grupa defaworyzowana: osoba poniżej 25 roku, niezatrudniona
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia,

2) dodatkowe:
a) znajomość specyfiki produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności – produktów rolnych, leśnych i ziół
b) znajomość zasad przetwarzania produktów rolnych, leśnych oraz ziół
c) znajomość obsługi sprzętów gastronomicznych (tj. Suszarnia do owoców i warzyw, sokowirówka, szatkownica do warzyw, krajalnica, mieszarka planetarna, mikser, nalewarka, pasteryzator i inne)
d) prawo jazdy kat. B
e) umiejętność pracy z wykorzystaniem standardowych aplikacji biurowych, urządzeń oraz     umiejętność korzystania z Internetu;

2. Predyspozycje osobowościowe:

1) odpowiedzialność, sumienność, systematyczność, komunikatywność,
2) samodzielność

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) promocja Inkubatora przetwórstwa lokalnego, obsługa strony internetowej, publikacja treści, tworzenie fotorelacji, organizacja wydarzeń promocyjnych
b) obsługa wynajmu Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego
c) zapewnienie właściwego funkcjonowania Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego – obsługa administracyjna, nadzór nad prawidłową, bieżącą eksploatacją maszyn i urządzeń
d)  prowadzenie i kontrolowanie prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń;
e) obsługa korespondencji elektronicznej

4. Wymagane dokumenty:

a)  wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z listem motywacyjnym,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia
e) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
f) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe,
g) oświadczenie kandydata o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
h) w przypadku osoby niepełnosprawnej kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Urząd Gminy Pokój danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

5. Warunki pracy na danym stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy – cały etat – na czas trwałości projektu (5 lat)
2.Miejsce pracy – Inkubator Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach, Fałkowice 61, 46-034 Pokój; Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Stanowisko pracy znajduje się na parterze (w budynkach brak jest windy).
3.Praca przy komputerze, oświetlenie stanowiska pracy światłem dziennym i sztucznym;
4.Bezpieczne warunki pracy.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu grudniu 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Pokój, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie w siedzibie Urzędu Gminy Pokój lub pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko  Młodszego  referenta ds. Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego  w Fałkowicach” w terminie do 25 stycznia 2021 r. do godz. 12:30. (decyduje data wpływu do rzędu).
2. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Pokój po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane;
3. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą poinformowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru;
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://bip.gminapokoj.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Pokój.

Informujemy, że:
    1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
    2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego;
    3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych w okresie do 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru.

Wójt Gminy 
/-/         
Barbara Zając

 


Pokój, 28.01.2021 r.

INFORMACJA

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na WOLNE STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA ds. Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach w Urzędzie Gminy Pokój w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej informuję, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Ewa Bedka zamieszkała w Namysłowie. Pracodawca zamierza zatrudnić Panią Ewę Bedkę.


Barbara Zając   

Wójt Gminy Pokój

Wersja XML