Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. PŁAC

Załącznik do Zarządzenia Nr OR. I.120.19.2020
Wójta Gminy Pokój z dnia 15 grudnia 2020 r.

Pokój, 18 grudnia 2020 r.

WÓJT GMINY POKÓJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. PŁAC
W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE FINANSÓW

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

I. Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1.  Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2.  Posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego – minimalny staż pracy 1 rok
 3.  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4.  Wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office i Internetu, programu  Kadry i Płace , Płatnik, PFRON,
 5.  Znajomość ustaw i przepisów:
  1) Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.);
  2) Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
  3) Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);
  4) Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
  5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 ze zm.);
  6) Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872)
  7) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm. );
  8) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenie w okresie nie wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 29 maja 1996 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 927);
  9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop z dnia 8 stycznia 1997 r. (Dz. U. Nr 2, poz. 14 ze zm.);
  10) Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.);
  11) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.);
  12) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dnia 19 października 2017  r. (Dz. U. z 2017 r. po. 1949);
  13) Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.);
  14) Ustawa o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969);
  15) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 15 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.);
  16) Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070);
  17) Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 263);
  18) Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
  19) Rozporządzenie MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 27 lipca 2020 r.   (Dz. U. z 2020 r. poz. 1340);
  20) Inne akty prawne potrzebne do realizacji powierzonych pracownikowi zadań.
 6. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, odporność na stres, konsekwencja, odpowiedzialność za podjęte decyzje, dokładność i systematyczność, elastyczność w wykonywaniu zadań, samodzielność i zdolność do pracy bez nadzoru, wytrwałość w realizacji celów.
 7. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
 8. Pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;
 9. Dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. Preferowane będą osoby z doświadczeniem zawodowym w zakresie obowiązującym na danym stanowisku.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń ZUS, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, prowadzenie rejestru zgłoszonych i wyrejestrowanych z ubezpieczeń.
 2. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych WDR.
 3. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników w zakresie ich indywidualnego zaszeregowania, awansowania i nagradzania.
 4. Kompletowanie dokumentów do wniosków o emerytury i renty i kierowanie ich do ZUS.
 5. Rozwiązywanie bieżącej problematyki związanej płacami, zapewnienie zgodności procedur i wszystkich wykonanych zadań z wymogami prawnymi.
 6. Opiniowanie umów-zleceń i o dzieło dla osób fizycznych, kalkulacja wynagrodzeń i pochodnych do tych umów w celu zabezpieczenia środków w budżecie.
 7. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji stażu pracy dla bezrobotnych.
 8. Przygotowanie przelewów związanych z dokonaniem naliczonych wypłat.
 9. Sporządzanie wniosków o refundacje z tytułu robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społecznie-użytecznych.
 10. Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS z zakresu kadr i płac.
 11. Sporządzanie rocznych deklaracji z tytułu podatku dochodowego od dokonanych wypłat dla pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o dzieło oraz osób z tytułu pełnienia czynności obywatelskich.
 12. Przygotowanie druków i formularzy w zakresie dokumentacji płacowej.
 13. Przygotowanie dokumentów płacowych do archiwum.
 14. Zastępowanie drugiego pracownika ds. kadr i płac w realizacji zadań z zakresu obsługi kadrowo-płacowej.
 15. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu Finansów i Wójta Gminy.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z listem motywacyjnym;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe;
 4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne, za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 7. Oświadczenie kandydata o tym, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych;
 8. W przypadku osoby niepełnosprawnej kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
 9. Do dokumentów aplikacyjnych mogą być dołączone referencje, zaświadczenia potwierdzające umiejętności;
 10. W przypadku posiadania dokumentów w języku obcym należy je poddać tłumaczeniu przez biegłego tłumacza i dołączyć odpis tłumaczenia do dokumentu tłumaczonego;
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Urząd Gminy Pokój danych osobowych kandydata do celów rekrutacyjnych oraz oświadczenie o posiadaniu wiedzy, że te dane są do wglądu i można je uzupełniać i poprawiać;

  Wszelkie składane kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wystawił dokument źródłowy lub przez kandydata. Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.

V. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu, w toku których dokonywana jest ocena kandydatów, będą obowiązywały następujące zagadnienia:

 1. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, kultura osobista.

VI. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Pełny wymiar czasu pracy;
 2. Miejsce pracy – Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój (stanowisko pracy znajduje się na piętrze (w budynku  brak jest windy);
 3. Praca w budynku w wymiarze przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy;
 4. Praca przy komputerze, oświetlenie stanowiska pracy światłem dziennym i sztucznym;
 5. Bezpieczne warunki pracy.

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu listopadzie 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Pokój, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

VIII. Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas  określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.
W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

IX. Warunki składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie w siedzibie Urzędu Gminy Pokój,  lub pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansów” w terminie do 30 grudnia 2020 r. do godz. 12:30 (decyduje data wpływu do Urzędu);
 2. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Pokój po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane;
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą poinformowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru;
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej   http://bip.gminapokoj.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Pokój.

Informujemy, że:

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego;
 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych w okresie do 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru.
 4.  

Wójt Gminy  
/-/        
Barbara Zając


Pokój, 31.12.2020 r.

INFORMACJA

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA ds. płac w Urzędzie Gminy Pokój w Referacie Finansów informuję, że wpłynęła zgodnie z ogłoszeniem i w terminie tylko 1 oferta Pani Katarzyny Pniewskiej zam. w miejscowości Nowy Świat. Nie złożono innych ofert. Oferta spełniła wymagania formalne. Kandydatka ubiegająca się o zatrudnienie na ww. stanowisku spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe. Pracodawca zamierza zatrudnić Panią Katarzynę Pniewską na okres 6 miesięcy.

Barbara Zając   

Wójt Gminy Pokój

Wersja XML