Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój - 25 listopada 2020 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 18 listopada 2020 r.

RADA GMINY POKÓJ
OR.II.0002.19.2020

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XIX sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

25  listopada 2020 r. o godz. 1500

w  Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020
 8. Informacja nt. działalności Zakładu Komunalnego „Pokój” sp. z o.o.
 9. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach majątkowych
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) rozpatrzenia wniosku
  b) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
  c) przyjęcia przez Gminę Pokój do realizacji projektu pn. Dobry start, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa programu operacyjnego IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.01 Rozwój edukacji, Poddziałanie 09.01.03 Wsparcie edukacji przedszkolnej
  d) utworzenia użytku ekologicznego „Zawiść”
  e) zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej
  f) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  h) zmiany budżetu gminy na 2020 rok
  i) wieloletniej prognozy finansowej
 12. Interpelacje i zapytania radnych
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 14. Zakończenie sesji

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jacek Marczak              


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Pokój, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.

Wersja XML