Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie społeczeństwa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 399 (obręb 0027) w miejscowości Domaradz, Gmina Pokój” na środowisko

Pokój, dnia 13 listopada 2020 r.

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.06.2018/2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

w formie Obwieszczenia

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                  Wójt Gminy Pokój, działając na podstawie art. 33 ust. 1, pkt 1), 4), 5), 6), 7), 8),w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283)

                                                                                        zawiadamia

społeczeństwo że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 399 (obręb 0027) w miejscowości Domaradz, Gmina Pokój”

 przystępuje do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

     Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Pokój, zaś Organem właściwymi do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia t.j. w terminie od 14 listopada 2020 r. do 13 grudnia 2020 r.

Przez ww. dokumentację sprawy zgodnie z zapisami ustawy rozumie się:

                       - postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,                     

            Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40, I piętro) w godzinach pracy urzędu (tj. pn.  - pt. 7.30 - 15.30),po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę.

            Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2020, poz. 283, ze zm. ) informuję, że wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

            Wnioski i uwagi w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój (pok. nr 11), przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, ustnie do protokołu w pokoju nr 40 Urzędu Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, której adresy i numery podane są na stronie internetowej Gminy Pokój www.gminapokoj.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem ww. decyzji.

Uwagi lub wnioski złożone po ww. upływie terminu,  pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Pokój

                                                                                                       /-/

Barbara Zając

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML