Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie stron postępowania o przekazaniu akt sparwy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” do Organu wyższego stopnia.

SG.VI.6220.09.2019/2020

                                                                                                                                                                          Pokój, 4 listopada 2020 r.


 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256, z pózn. zm.) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

strony postępowania toczącego się postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” usytuowanej na działkach nr 275 i 276, obręb Fałkowice, że w związku z zarzutem kierowanym przez strony postępowania oraz społeczeństwo dotyczącym stronniczości i brak obiektywizmu ze strony organu wykonawczego Gminy w toku toczącego się postępowania administracyjnego, Organ postanowił przekazać sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu celem wyznaczenia innego Organu do prowadzenia tej sprawy.

O decyzji Samorządowo Kolegium Odwoławczego w Opolu Organ poinformuje strony za pośrednictwem zawiadomienia zamieszczanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój.

 

                                                                                                            Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                       /-/

                                                                                                            Barbara Zając

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML