Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 405/1, k.m. 2, obręb Domaradz o podjęciu postępowania administracyjnego

SG.VI.6220.03.2019/2020

Pokój, dnia 22 października 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania

Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096, z późn zm.) w związku art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2018, poz. 2081, z późn zm.),

 

 zawiadamia

osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 405/1, k.m. 2, obręb Domaradz że 4 lutego 2019 r. w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 399 (obręb 0027) w miejscowości Domaradz, Gmina Pokój” że w dniu 16 października 2020 r. zostało wydane postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 399 (obręb 0027) w miejscowości Domaradz, Gmina Pokój w związku ze złożeniem przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

16.10.2020 r. inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z przedmiotowym postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój w godzinach pracy Urzędu )t.j. pn-pt - 7.30-15.30) po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

 

Wersja XML