Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR OR.I.120.11.2020 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Pokój

ZARZĄDZENIE NR OR.I.120.11.2020
WÓJTA GMINY POKÓJ
 z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Pokój

 Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zmianami) zarządzam, co następuje:  

§ 1

Wyznaczam  w Urzędzie Gminy Pokój koordynatora do spraw dostępności w osobie Jolanty Domaradzkiej

§ 2

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami  w dostępie do usług świadczonych przez urząd gminy,
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
3) monitorowanie działalności urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się zastępcy Wójta Gminy Pokój

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pokój
/-/            
Barbara ZAJĄC