Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltaicznej-lok. dz. 465/1, obręb Domaradz

SG.VI.6131.02.2020 Pokój, dnia 29 września 2020 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283) Wójt Gminy Pokój,

 zawiadamia

 społeczeństwo, że w dniu 29 września 2020 r. na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Domaradz, działka nr 465/1, obręb Domaradz, powiat Namysłowski wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzyskanym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, w miejscowości Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 40 w godzinach pracy Urzędu (pn o-pt. 7.30-15.30) w terminie 10 dni t.j. od dnia 30.09.2020 r. - 9.10.2020 r.

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

                                                                                              Barbara Zając

 

 

 

 

Wersja XML