Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltaicznej -lok dz. nr 465/1, obreb Domaradz

SG.VI.6220.02.2020

Pokój, dnia 29 września 2020 r.

 

 

Zawiadomienie

poprzez obwieszczenie

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, 256, z późn zm.) w związku z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283, z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 29 września 2020 r. na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości Domaradz, działka nr 465/1, obręb Domaradz, powiat Namysłowski wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ponadto Zgodnie z art. 127 a kpa

§  1.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§  2.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283, z późn. zm.) Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższy odwołanie od niniejszej decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój strony postępowania mogą wnosić od dnia 14.10.2020r. do 27.10.2020 r.

Z wydaną decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój w biurze nr 40, w godzinach pracy Urzędu -t.j. (t.j. pn.-pt.7.30 - 15.30).

 

 

                                                                                                                          Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                    /-/

                                                                                                                        Barbara Zając

 

Wersja XML