Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

SG.VI.6131.08.2019/2020                                                                                                                       Pokój, dnia 29 września 2020 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283) Wójt Gminy Pokój,

 zawiadamia

 społeczeństwo, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. na wniosek osób fizycznych o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana projektu budowlanego pt. przebudowa z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurnik niosek s silosami paszy (obiekt nr 1,2 I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m. 2, obręb Fałkowice, gm. Pokój (do zmiany pozwolenia na budowę Starosty Namysłowskiego nr AB.6740.46.161.2013 z dnia 14.06.2013 r. )-instalacji doi chowu i hodowli ku nieśnych w licznie nie mniejszy niz 210 DJP Gospodarstwa Rolnego "FAŁKOPOL" Waldemar Cieplik, 46 - 034 Fałkowice 109" wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzyskanym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, Marszałka Województwa Opolskiego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, w miejscowości Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 40 w godzinach pracy Urzędu (pn o-pt. 7.30-15.30) w terminie 10 dni t.j. od dnia 30.09.2020 r. - 9.10.2020 r.

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

                                                                                                  Barbara Zając

 

 

 

 

Wersja XML