Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych na XVIII sesji Rady Gminy Pokój w dniu 16.09.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-09-16 o godz. 15:07:32, a zakończono o godz. 17:11:29 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Tomasz Krystosek
 8. Marek Łukaszczyk
 9. Jacek Marczak
 10. Krystyna Piekarska
 11. Alicja Piszczałka
 12. Zenon Poprawa
 13. Piotr Sobek
 14. Jadwiga Sowa
 15. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Pokój (15:09:00)

Wyniki imienne:


Głosowanie w sprawie wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały z pkt. 8 e w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (15:16:00)

Wyniki imienne:


Głosowanie w sprawie skierowania wniosku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (15:59:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Pokój do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie (16:50:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pokój, w roku szkolnym 2020/2021 (16:52:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój (16:55:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój (16:57:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu zasad dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu pt: „Utworzenie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój” przy udziale środków europejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 (17:00:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup i instalacja kotłów c.o. w kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju" (17:03:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (17:04:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (17:06:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17:07:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (17:11:29)

Wersja XML