Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, który odbyły się w dniu 17.08.2020 r.

Pokój, 17.08.2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informację o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, który odbyły się w dniu 17.08.2020 r. dz. nr 305/1 a.m. 2 obręb Fałkowice, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071418/1

1. Rodzaj Przetargu:

A. Przetarg ustny nieograniczony na nabycie prawa własności:

dz. nr 305/1 a.m. 2 obręb Fałkowice, KW OP1U/00071418/1

Powierzchnia nieruchomości - 0,29 ha, w tym klasy gruntu: grunty orne RV – 0,16 ha, łąki trwałe ŁIV – 0,13 ha. Opis nieruchomości -Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Fałkowice, gminie pokój, powiecie namysłowskim. Zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze powiatowej Fałkowice – Lubnów o nawierzchni asfaltowej, oraz bocznej drodze dojazdowej o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt regularny, wydłużony trapez o szerokości ok. 30 m. Teren uprawiany jest rolniczo. Otoczenie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej rozproszonej a także tereny rolne. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodną. Przez teren działki w poprzek, w części rolnej, przebiega napowietrzna linia energetyczna. Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności (D), tereny rolniczy (B) działka znajduje się w strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”.Zobowiązania i obciążenia: brak.

2. Cena wywoławcza nieruchomości:

55 000 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

                                                                                                                                            BARBARA ZAJĄC

                                                                                                                                                          /-/

                                                                                                                                         WÓJT GMINY POKÓJ


 

Wersja XML