Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie społeczeństwa o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Domaradz, działka nr 465/1, obręb 0027 Domaradz, powiat Namysłowski na środowisko

Pokój, dnia 22 lipca 2020 r.

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.02.2020

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

w formie Obwieszczenia

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wójt Gminy Pokój, działając na podstawie art. 33 ust. 1, pkt 1), 4), 5), 6), 7), 8),w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283)

zawiadamia

społeczeństwo że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Domaradz, działka nr 465/1, obręb 0027 Domaradz, powiat Namysłowski

przystępuje do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Pokój, zaś Organami o właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, t.j. w terminie
od 22 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r
.

Przez ww. dokumentację sprawy zgodnie z zapisami ustawy rozumie się:

- postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,

- stanowiska innych organów,

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40, I piętro) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. - pt. 7.30 - 15.30)

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2020, poz. 283, ze zm. ) informuję, że wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski i uwagi w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój (pok. nr 11), przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, ustnie do protokołu w pokoju nr 40 Urzędu Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, której adresy i numery podane są na stronie internetowej Gminy Pokój www.gminapokoj.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem ww. decyzji.

Uwagi lub wnioski złożone po ww. upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

 

 

 

 

 

Wersja XML