Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie stron postępowania o wydanej opinii dla przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie odpadów sklasyfikowanych pod kodami 17 01 01, 17 1 07, 17 03 02 poprzez kruszenie

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.03.2020

                                                                                                                                                                           Pokój, 21 lipca 2020 r.

 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

strony postępowania w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przetwarzanie odpadów sklasyfikowanych pod kodami 17 01 01, 17 1 07, 17 03 02 poprzez kruszenie, że opinią z dnia 8 lipca 2020 r. (data wpływu 10.07.2020 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu zajął stanowisko, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił następujące warunki tej realizacji:

 1. Wszelkie prace prace w obrębie planowanej inwestycji należy prowadzić przy uzyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych,

 2. zaplecze należy wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych ( sorbenty) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu- zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania,

  Z przedmiotową opinią można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój. Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie-pod nr tel. 774693085 wew. 40.

Wykaz stron postępowania znajduje się w katach sprawy.

W przedmiotowym postępowaniu liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z czym, zgodnie z art. 74, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081) ..."jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi: Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej strony postępowania będą o kolejnych etapach postępowania informowane za pomocą zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz tablicach ogłoszeń.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

 

                                                                                                                                                        Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                                                 /-/

                                                                                                                                                          Barbara Zając

 

 

Otrzymują:

 1. strony postępowania (wykaz stron w aktach sprawy)

 2. a/a

Wersja XML