Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie stron postępowania o odmowie wyrażenia opinii przez RDOŚ, czy dla przedsięwizęcia pn Przetwarzanie odpadów sklasyfikowanych pod kodami 17 01 01, 17 1 07, zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

SG.VI.6220.05.2020

                                                                                                                                                                      Pokój, 21 lipca 2020 r.


 

Zawiadomienie
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256) Wójt Gminy Pokój zawiadamia strony postępowania, że pismem z dnia 15 lipca 2020 r. w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przetwarzanie odpadów sklasyfikowanych pod kodami 17 01 01, 17 1 07, 17 03 02 poprzez kruszenie" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu - Organ opiniujący odmówił Wójtowi Gminy Pokój wyrażenia opinii, czy dla ww. przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, z uwagi brak wszystkich elementów wymienionych w art. 62 a i 63 ustawy ooś w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym Wójt Gminy Pokój wezwał inwestora do złożenia pisemnych wyjaśnień poprzez uzupełnienie przedłożonej karty informacyjnej w określonym zakresie wskazanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu:

 1. wskazanie zakresu planowanych prac na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz wyjaśnienie jakie obiekty lub utwardzone nawierzchnie (podać ich charakterystyczne parametry i wyposażenie w urządzenia chroniące środowisko) zlokalizowane na działce nr 252 obręb Zieleniec, będą udostępnione pod planowaną działalność przetwarzania odpadów, w tym wyjaśnić czy boksy do magazynowania przetworzonych odpadów są obiektem istniejącym, czy planowanym,

 2. podać informacje dotyczące oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego realizacji,

 3. wyjaśnić, w jaki sposób ustalana będzie masa odpadów przyjmowanych do przetwarzania,

 4. wyjaśnić, w jaki sposób prowadzona będzie kontrola odpadów przyjmowanych do przetwarzania, szczególnie o kodach: 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06), 17 03 02 (mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01). Zmieszanym odpadom budowlanym, o których mowa powyżej, można przypisać zarówno kody odpadów niebezpiecznych, jak i odpadów innych niż niebezpiecznie (tzw. kody lustrzane), w związku z powyższym należy opisać procedury kontrolne. Ponadto zgodnie z informacją zamieszczoną w kip (opis technologii), w kruszarce będzie następował rozdział ziemi od wsadu oraz prętów zbrojeniowych. Wyjaśnić, czy w odpadach zmieszanych ( 17 01 07, 17 03 07) nie będą występowały inne zanieczyszczenia/ materiały poza materiałami i ziemią ( np. drewno, plastik i inne zanieczyszczenia) i czy dokonywana będzie wstępna separacja.

 5. podanie informacji na temat miejsc i sposobu magazynowania odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do kruszenia ze wskazaniem rozwiązań chroniących środowisko, w tym sposób zabezpieczenia magazynowania odpadów przed wymywaniem, rozwiewaniem , itp.

 6. podanie rodzajów i ilości odpasów wytwarzanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania,

 7. zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów w procesie odzysku R12 ( w wyniku pracy kruszarki) sklasyfikowanych zgodnie z ustawa o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów budowlanych ( 17 01 01 -odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów., 17 01 07 -zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 17 03 02 -mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 ) wytwarzane będą odpady o kodach : 19 12 02 oraz 17 05 04. Natomiast zgodnie z przywołanymi przepisami dwie pierwsze cyfry kodu odpadów oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło ich powstawania (patrz: 17 05 04). Ponadto informuję, że utrata statusu następuje z mocy prawa po spełnieniu łącznie kryteriów określonych w art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach, które następnie muszą zostać uszczegółowione w decyzji administracyjnej wydanej dla prowadzenia działalności (np. pozwolenie na przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane). Ponadto przedmiot lub substancja, które przestana spełniać ww. warunki są odpadami. Do czasu utraty statusu odpadu, sposób gospodarowania wytwornym przekruszem polegał będzie wymogom ustawy o odpadach.

  przedstawienie planowanego rozwiązania chroniącego powietrze atmosferyczne przed zanieczyszczeniem, w szczególności zakresie emisji pyłów oraz środków zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne.

Powyższe informacje niezbędne są Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu do wydania opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Według Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu przedłożony kip nie spełnia wymagań art. 62 a i 63 ustawy ooś, w związku z czym wymaga uzupełnień w ww. zakresie.

Termin przedłożenia ww. uzupełnienia wyznaczono do 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zwrócił się do tut. Organu z prośbą o poinformowanie stron postępowania o przedmiotowym piśmie w trybie art. 10 kpa.

W przedmiotowym postępowaniu liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z czym, zgodnie z art. 74, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081) ..."jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi: Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej strony postępowania będą o kolejnych etapach postępowania informowane za pomocą zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz tablicach ogłoszeń.

Jednocześnie przypominam, iż stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn.-pt w godzinach od 7.30 - 15.30). Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie-pod nr tel. 774693085 wew. 40.

Wykaz stron postępowania znajduje się w aktach sprawy, w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w pokoju nr 40.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

                                                                                                                                         Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                                    /-/

                                                                                                                                         Barbara Zając

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. strony postępowania (wykaz w aktach sprawy) 

 2. a/a

Wersja XML