Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.I.0050.28.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 czerwca 2020 r w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr OR.I.0050.28.2020
Wójta Gminy Pokój
z dnia 30 czerwca 2020 r

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

    Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2019 poz. 1398 z późn. zm.) oraz art. 31a i art. 7 ust.1 pkt 1,14 ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) zarządzam co następuje:

§ 1

W związku ze wzrostem stanów wód w rzekach, przekroczeniem stanów ostrzegawczych w gminie Pokój: Stobrawa, Stobrówka, Bogacica, Budkowiczanka, Paryski Potok, Kluczborska Struga, Fałkówka, Leśny Rów, Wołczyński Strumień, Promna oraz niekorzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wprowadzam pogotowie przeciwpowodziowe z dniem 30 czerwca 2020 r od godz. 10:00 na terenie Gminy Pokój, aż do odwołania.

§ 2

W związku z ogłoszonym pogotowiem przeciwpowodziowym należy w szczególności:

 1. Przekazać mieszkańcom informację o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego;
 2. Monitorować poziom wód w rzekach;
 3. Zapewnić gotowość sił i środków do podjęcia działań ratunkowych oraz kierowania i niezwłocznego  reagowania;
 4. Sprawdzić możliwość pozyskiwania piasku jego transportu, workowania lub innego niezbędnego sprzętu;

§ 3

Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej przekazywane będą do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Namysłowie oraz do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pokój.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
      

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając   

Wersja XML