Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, które odbyły się w dniu 29.06.2020 r.

Pokój, 29.06.2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informację o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, które odbyły się w dniu 29.06.2020 r.

 

dz. nr 505/1 a.m. 2 obręb Domaradz, KW OP1U/00054621/2; dz. nr 161 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00071712/2 ; dz. nr 741/3 a.m. 3 obręb Domaradz, KW OP1U/00071646/8; dz. nr 131 k.m.1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8; 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4; dz. nr 228/6 k.m. 2, obręb Lubnów, KW OP1U/00070873/1; nr 5/6 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00071366/1; nr 5/5 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00083188/6

1. Rodzaj Przetargu:

A. Przetarg ustny nieograniczony na nabycie prawa własności:

a) dz. nr 505/1 a.m. 2 obręb Domaradz, KW OP1U/00054621/2

Powierzchnia nieruchomości - 0,7700 ha ; w tym klasy gruntu: Grunty orne RVI -0.21 ha, Łąki trwałe ŁIV -0.25, ha Grunty orne RV -0.31 ha . Opis nieruchomości - Działka nr 505/1 a.m. 2 położona jest w sołectwie Domaradz, w gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod tereny rolnicze. Zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze gruntowej odchodzącej od drogi asfaltowej, na zapleczu zabudowy mieszkaniowej zagrodowej rozproszonej. Stanowi łąkę. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt regularny. Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zobowiązania i obciążenia: brak.

b) dz. nr 161 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00071712/2;

Powierzchnia nieruchomości - 0,23 ha; w tym klasy gruntu: Grunty orne RIVb - 0.0200 ha; grunty orne RV-0,2100 ha.Opis nieruchomości - położona jest w Domaradzkiej Kuźni, gminie Pokój, przeznaczona w studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności,przy skrzyżowaniu dwu dróg, jednej o nawierzchni asfaltowej i drugiej o nawierzchni utwardzonej żwirowej. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt regularny. Bezpośrednie otoczenie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Wzdłuż działki przebiega napowietrzna linia energetyczna, w bezpośrednim zasięgu sieć wodociągowa lokalna. Ze względu na lokalizację przedmiotowej nieruchomości możliwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, stąd brak planu miejscowego dla tego terenu nie ogranicza jego zagospodarowania poprzez zabudowę. Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

c) dz. nr 741/3 a.m. 3 obręb Domaradz, KW OP1U/00071646/8;

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,08 ha, w tym: Grunty orne RV -0.03 ha, Pastwiska PsV -0.05 ha Opis nieruchomości - -Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach dz. nr 741/3 a.m. 3 położona jest w miejscowości Domaradz, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności. Zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt regularny, wydłużony trapez o szerokości ok. 12m. Teren porośnięty jest w części drzewami: młodymi dębami, drzewami olszy, wierzby oraz zakrzaczeniami, w części stanowi łąkę. Otoczenie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, obiekty oświaty oraz towarzyszące im tereny rekreacji, zieleni a także tereny rolne. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodną, teletechniczną; Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zobowiązania i obciążenia nieruchomości: brak.

d) nr 131 k.m.1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8;

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,1100 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane B-RV-0,1100 ha. Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się w centralnej części miejscowości Dąbrówka Dolna przy ul. Święcińskiej 8 (skrzyżowanie z ul. Budkowską). W ulicy Święcińskiej znajduje się sieć wodociągowa, sieć telefoniczna oraz sieć energetyczna. Od strony północnej i południowej działka przylega do terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Brak świadectw energetycznych dla budynków. Od strony zachodniej do działki przylegają tereny upraw polowych. Od strony wschodniej działka przylega do drogi asfaltowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, na działce znajdują się dwa budynki mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze,  Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zobowiązania i obciążenia: brak.

e) dz. nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4

Powierzchnia nieruchomości - 0,1325 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane B-RVI- 0,1325 ha. Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma kształt trójkąta prostokątnego. Działka znajduje się w płn-wsch części obrębu Domaradz przy ulicy gruntowej naprzeciw budynku mieszkalnego oznaczonego numerem 65 i znajduje się w odległości 1 kilometra od drogi powiatowej. Dojazd do niej możliwy jest tylko drogą gruntową. W sąsiedztwie działki znajduje się sieć wodociągowa, oraz napowietrzna sieć energetyczna. Od strony płn-wsch do działki przylega droga gruntowa. Od pozostałych stron do działki przylegają tereny upraw polowych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nieogrodzony, porośnięty roślinnością trawiastą. Na działce znajduje się budynek gospodarczy wykonany w technologii tradycyjnej. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zobowiązania i obciążenia: brak.

f) dz. nr 228/6 k.m. 2, obręb Lubnów, KW OP1U/00070873/1

Powierzchnia nieruchomości - 0,1008 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane Br-RV- 0,1008 ha. . Opis nieruchomości - zabudowany grunt stanowiący działkę ewidencyjną nr 228/6. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Działka znajduje się w miejscowości Lubnów, która znajduje się w północnej części gminy Pokój. Działka znajduje się w płd-wsch. części wsi, przy ulicy Szkolnej 13.  Brak świadectw energetycznych dla budynków. Wzdłuż ulicy Szkolnej przebiega sieć wodociągowa, napowietrzna sieć elektroenergetyczna oraz napowietrzna sieć telefoniczna. Od strony północnej nieruchomość przylega do ulicy Szkolnej. Od strony wschodniej i zachodniej działka przylega do terenów mieszkaniowych. Od strony południowej działka przylega do terenów upraw polowych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, częściowo ogrodzony. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym oraz stodołą. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zobowiązania i obciążenia: brak.

g) dz. nr 5/6 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00071366/1

Powierzchnia nieruchomości -13,82 ha; w tym grunty orne RIVb-0,47 ha, RIVb -0,4700 ha , ŁIV -0,4400 ha, W- 0,2600 ha, N -11,5000 ha, Lz-ŁIV -1,1500 ha. Opis nieruchomości - Przedmiotowa nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 5/6 stanowi jeden zwarty kompleks terenów wód powierzchniowych z towarzyszącą zielenią niską i wysoką. Teren powstał po wyrobisku gliny i rekultywowany został w kierunku wodnym. Obecnie jest zarybiony. Stanowi trzy zbiorniki wodne o nieregularnych kształtach i zróżnicowanych powierzchniach lustra wody, łącznie ok. 11,50ha, rozdzielone rowami melioracyjnymi, terenami zieleni leśnej, zieleni nieurządzonej, łąkami. Zbiornik wodny zlokalizowany w północno-wschodniej części kompleksu na niewielkim fragmencie znajduje się w granicach działki nr 5/4 będącej własnością innego podmiotu. Dostępność do poszczególnych zbiorników wodnych jest ograniczona ze względu na przyrodniczy charakter tego miejsca. Na części terenu działki nr 5/6 o pow. ok. 0,5015 ha teren przeznaczony jest w planie miejscowym pod sport i rekreację. Ze względu na wielkość i położenie tego terenu jak również charakter otaczających zbiorników wodnych i zieleni możliwe jest wykorzystanie tego terenu głównie pod rekreację ogólnodostępną. Teren ten obecnie porośnięty jest trawą w części przystosowany na parking i na części zlokalizowana jest wiata wzniesiona przez użytkownika gruntów czyli PZW w Opolu. Obiekt ten nie będzie przedmiotem sprzedaży. Dojazd do poszczególnych zbiorników drogą gruntową częściowo utwardzoną odchodzącą od drogi wojewódzkiej, a także ciągiem pieszo-jezdnym oraz groblami. Otoczenie terenu w większości stanowią stawy rybackie, grunty rolne, a od strony południowo-zachodniej teren w części przylega do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Drzewostan porastający przedmiotowy teren zlokalizowany jest głównie wokół zbiorników wodnych, stanowią go dęby – starsze, rosnące głównie na obrzeżach od strony południowo-zachodniej działki nr 5/6 oraz olsze, brzozy, topole, wierzby – młodsze, porastające teren pomiędzy zbiornikami oraz wzdłuż rowów. Drzewostan ma charakter krajobrazowy, nie uwzględnia się jego wartości towarowej chociażby na fakt iż cały teren znajduje się w strefie obszaru ,,Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” i objęty jest ochroną. Na przedmiotowym terenie występuje również bogata roślinność nadwodna. Działka nr 5/6 jest przedmiotem użytkowania przez PZW Zarząd Okręgowy w Opolu. Teren wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem zawartym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków; Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec uchwalonego uchwałą nr XXXIII/250/2009r Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009r, (Dz. Urz. Woj. Op. nr 59 poz 986 z dnia 31.07.2009r) działka 5/6 k.m. 1 pow. 13,8200 ha obręb Zieleniec - oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ZL- tereny lasów, WS – tereny wód powierzchniowych stojące i płynne, 2 US – tereny sportu i rekreacji, RZ – tereny użytków rolnych – łąki i pastwiska. Dla terenów oznaczonych symbolami : 2US ustala się:Przeznaczenie terenu: a) podstawowe - teren urządzeń rekreacji i sportu, b) uzupełniające - obiekty i urządzenia towarzyszące: szatnia i sanitariaty, boiska do gier, dojazdy, miejsca parkingowe, zieleń towarzysząca, plac zabaw dla dzieci, niezbędna infrastruktura techniczna, c) dopuszczalne usługi w zakresie handlu i gastronomii. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) na terenie dopuszczalna jest realizacja wyłącznie obiektów i urządzeń związanych z rekreacją i sportem takich jak: pole namiotowe, domki letniskowe, pole golfowe, boiska do gier w piłkę itp. z możliwością lokalizacji usług dla obsługi letników, 2) pod domki letniskowe z wyznaczoną działką przeznaczyć nie więcej niż 30% powierzchni terenu, 3) intensywność zagospodarowania terenu In-do 25%, powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 75% powierzchni terenu, Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz ładu przestrzennego : 1) boiska sportowe, pola golfowe – dopuszczalne urządzenie na stałe lub na okres czasowy – letni, 2) pole namiotowe – w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza się budowę pawilonu sanitarnego z toaletami, umywalkami i prysznicami; dopuszcza się stosowanie urządzeń przenośnych pod warunkiem sukcesywnego ich czyszczenia, 3) domki letniskowe a) dopuszcza się budowę domków letniskowych o konstrukcji drewnianej lub murowano – drewnianej o powierzchni użytkowej do 75m², b) pod budowę domku letniskowego można wydzielić działkę do 300 m², c) dach dwuspadowy, dopuszczalny wielospadowy o symetrycznym układzie połaci
dachowych o kącie nachylenia 38- 50º, d) powierzchnia zabudowana – do 25% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna minimum 70%, e) na działce letniskowej dopuszcza się wydzielenie1-2 miejsc postojowych, nie dopuszcza się budowy garaży i budynków gospodarczych, f) wydzielone działki pod domki letniskowe mogą być ogrodzone pasem zieleni krzewiastej, żywopłotem, dopuszcza się lekkie ogrodzenia drewniane o wysokości do 0,60cm, wyklucza się ogrodzenia na trwałym fundamencie, 4) usługi- obiekty w formie kiosków o lekkiej konstrukcji drewnianej lub murowano - drewnianej, dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych, 5) w zagospodarowaniu terenu : a) w granicach terenu wyznaczonego planem wyznaczyć miejsce parkingowe ogólnie dostępne dla letników w ilości nie mniejszej niż 10 dla samochodów i 20 dla rowerów, b) wskazane urządzenie placu zabaw dla dzieci małych ogrodzonych zielenią średnią lub niską. Dla terenów oznaczonych symbolem : ZN - ustala się: Przeznaczenie terenu: zieleń niska nieurządzona 1) wymagane zachowanie istniejącej zieleni w formie niskiej, średniej jako krzewy i wysokiej jako drzewa dla wzbogacenia czynnych biologicznie terenów, 2) na wyznaczonych terenach dopuszcza się wyłącznie prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. Wyznacza się tereny rolnicze, wyłączone z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym jako użytki zielone oznaczone na rysunku planu symbolem : RZ 1. Na terenie dopuszcza się: 1) lokalizację budowli i urządzeń służących gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej, 2) stawów rybnych i innych zbiorników wodnych służących wyłącznie dla potrzeb rolnictwa, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 2. Na terenie zakazuje się: 1) przekształcania istniejących trwałych użytków zielonych w grunty orne, 2) wprowadzanie trwałych upraw ogrodniczych, sadowniczych i roślin energetycznych oraz zalesiania terenu, 3) budowy i rozbudowy systemu melioracji odwadniających, skracania i nieuzasadnionej zmiany przebiegu cieków wodnych oraz dokonywania innych, niekorzystnych dla flory
i fauny zmian w stosunkach wodnych terenu, 4) lokalizacji budowli rolniczych. 3. Zasady zagospodarowania terenu: 1) zachować łąki trwałe i pastwiska oraz ograniczyć ich użytkowanie gospodarcze lub dostosować do warunków funkcjonowania przyrody, zachować ciągłość strukturalną i funkcjonalną korytarza ekologicznego doliny oraz wykluczyć stosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin o wysokiej klasie toksyczności, 2) należy ochroną objąć obudowę cieków wodnych, starodrzew o charakterze naturalnym oraz zadrzewienia przywodne, śródpolne i przydrożne, krajobraz doliny cieku wodnego.Wyznacza się tereny leśne, wyłączone z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym jako użytki leśne oznaczone na rysunku planu symbolem : ZL 1. Na terenie dopuszcza się: 1) lokalizację budowli i urządzeń służących gospodarce leśnej i ochronie przeciwpowodziowej, 2) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno – krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki przyrodnicze, wzbogacone w elementy racjonalnej infrastruktury turystycznej, 3) rozwój wodochronnych, klimatotwórczych i środowiskowo twórczych funkcji lasów, 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 2. Na terenie zakazuje się: 1) przekształcania istniejących użytków leśnych, 2) wprowadzanie upraw, zalesiania terenu i przebudowę drzewostanu niezgodnie z siedliskiem i roślinnością potencjalną, 3) budowy i rozbudowy systemu melioracji odwadniających, skracania i nieuzasadnionej zmiany przebiegu cieków wodnych oraz dokonywania innych, niekorzystnych dla flory i fauny zmian w stosunkach wodnych terenu.Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem:WS.1.Przeznaczenie terenu. 1) podstawowe - tereny wód stojących i płynących, 2) dopuszczalne - urządzenia i obiekty związane z gospodarką wodną, hodowlaną ryb. 2. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz warunki dla ochrony środowiska 1)dopuszczalna lokalizacja urządzeń i prowadzenie prac związanych z utrzymaniem istniejących cieków wodnych, wód stojących i rowów melioracyjnych prowadzących wody, 2)ochronie podlega obudowa biologiczna cieków wodnych i wód stojących zarówno w formie zieleni niskiej, średniej jak i drzew i krzewów, 3) wyklucza się lokalizację zabudowy nie związanej z utrzymaniem i pielęgnowaniem stawów, cieków i rowów w odległości mniejszej niż 3,0m, od linii brzegowej.; Zobowiązania i obciążenia: brak.

h) dz. nr 5/5 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00083188/6

Powierzchnia nieruchomości - 0,5 ha; w tym: RIVb – 0,3 ha, ŁIII -0,14 ha, W-0,06 ha. Opis nieruchomości - Przedmiotowa nieruchomość gruntowa dz. o nr 5/5 stanowi niewielki fragment terenu porośnięty młodymi drzewami -roślinnością zieleni nieurządzonej o pow. 0,50ha. Ze względu na wielkość i położenie tego terenu jak również charakter otaczających zbiorników wodnych i zieleni możliwe jest wykorzystanie tego terenu głównie pod rekreację ogólnodostępną. Dojazd do poszczególnych zbiorników drogą gruntową częściowo utwardzoną odchodzącą od drogi wojewódzkiej, a także ciągiem pieszo-jezdnym oraz groblami. Otoczenie terenu w większości stanowią stawy rybackie, grunty rolne, a od strony południowo-zachodniej teren w części przylega do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Drzewostan ma charakter krajobrazowy, nie uwzględnia się jego wartości towarowej chociażby na fakt iż cały teren znajduje się w strefie obszaru ,,Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” i objęty jest ochroną. Teren wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem zawartym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.; Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec uchwalonego uchwałą nr XXXIII/250/2009r Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009r, (Dz. Urz. Woj. Op. nr 59 poz 986 z dnia 31.07.2009r) działka o nr 5/5 k.m. 1 pow. 0,5000 ha obręb Zieleniec – oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ZN – tereny zieleni niskiej nieurządzonej. Dla terenów oznaczonych symbolem: ZN - ustala się:1. Przeznaczenie terenu: zieleń niska nieurządzona 1) wymagane zachowanie istniejącej zieleni w formie niskiej, średniej jako krzewy i wysokiej jako drzewa dla wzbogacenia czynnych biologicznie terenów, 2) na wyznaczonych terenach dopuszcza się wyłącznie prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

Zobowiązania i obciążenia: brak.

Cena wywoławcza nieruchomości:

A

a) dz. 505/1 – 119 350 zł netto

b) dz. 161 – 65 000zł netto

c) dz. 741/3 – 25 000 zł netto

d) dz. 131 – 35 000 zł netto

e) dz. 675/2 – 20 000 zł netto

f) dz. 228/6 – 45 000 zł netto

g) dz. 5/6 – 350 000 zł netto

h) dz. 5/5 – 6 250 zł netto


 

3. Wynik przetargu:

dz. nr 505/1

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

dz. nr 161

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

dz. nr 741/3

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

dz. nr 131

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

dz. nr 675/2

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

dz. nr 228/6

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

dz. nr 5/6

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 354 000 zł netto

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu przy ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole

dz. nr 5/5

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 6320 zł netto

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Ewelina i Tomasz Rajkowscy 

BARBARA ZAJĄC

/-/

WÓJT GMINY POKÓJ

Wersja XML