Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr OR.IV.0050.24.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr OR.IV.0050.24.2020
Wójta Gminy Pokój
z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie § 6 ust. 3 Uchwały Nr 162/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustanawiam Pana Tomasza Zimocha koordynatorem gminnym do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

§ 2.

Zadania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego określa załącznik nr 3 do Uchwały Nr 162/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY POKÓJ
/-/                
Barbara Zając      

Wersja XML