Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Pokój Ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i promocji gminy na 2011 r.


Wójt Gminy Pokój

Ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań  z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i promocji gminy

 

 1.Wysokość środków finansowych na rok 2011, w tym:

na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Krogulnej -20 000 zł,

na promocję gminy - 60 000 zł,

na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 10 000 zł,

2.      Warunki przyznania dotacji:

 Podmiot składający ofertę :posiada własną kadrę do realizacji zadania, zobowiązuje się do prowadzenia i wyodrębniania wg. ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje umowy,

3.      Termin i warunki realizacji zadania.

Termin: od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2011 r.

Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Pokój

Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Pokój

4.      Termin składania ofert.

Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Pokój (potwierdzona pieczęć wpływu).

5.      Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

1.        Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,

2.        Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania,

3.        Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu działalności opiekuńczo – wychowawczej lub o zbliżonym charakterze.

4.        Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

5.        Konkurs może być rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

6.        Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni licząc od końcowego terminu złożenia ofert.

7.        wyborze realizatora zadania podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.

8.        Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określa umowa zawarta pomiędzy  Wójtem Gminy Pokój a podmiotem.

6.      Sposób i miejsce złożenia oferty.

Oferty przesłane faxem bądź e-mailem nie będą rozpatrywane. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.11.6.25).Wypełnione i podpisane oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój,

 

Ogłoszenie o konkursie ofert i Regulaminie konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój, na stronie internetowej: www. gminapokoj.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, ul. Sienkiewicza 8

DOCwzór oferty

DOCZarządzenie Wójta Gminy Pokój Nr 26.2011 z 26.04.2011

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2011-04-26


DOCZarządzenie Wójta Gminy Pokój Nr 26.2011 z 26.04.2011

DOCwzór oferty

Wersja XML