Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/8cb2e6b3-f81d-424a-bdc4-91560152cd48

Wybór najkorzystniejszej oferty i odrzucenie oferty:PDFWybór najkorzystniejszej oferty i odrzucenie oferty 10.04.2020.pdf


ogłoszenie o zamówieniu

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f5c93211-82ce-4b7d-b7ca-148191811cbb

DOC2_formularz-ofertowy_3_2020-1.doc
DOC3_oswiadczenie_wykonawcy-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-3_2020.doc
DOC4_-informacja-dot-danych-osobowych_rodo-zkp-3_2020-1.doc
DOC5_oswiadczeniedot-przynaleznosci-do-tej-samej_grupy-kapitalowej-_3_2020.doc
XLSFormularz asortymentowo_ilościowo_cenowy zał. nr 1 do SWIZ cz.2, 10,11, 12.xls
DOCsiwz_ cz. 2, 10, 11, 12.doc
DOCzalacznik-nr-6-do-siwz 3_2020.doc


Informacja z otwarcia ofert - 16.03.2020 r.:

Wersja XML