Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych na XI sesji w dniu 20.11.2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych

XI sesja Rady Gminy Pokój - 20 listopada 2019 r. o godz. 15.00

Obrady rozpoczęto 2019-11-20 o godz. 15:00:52, a zakończono o godz. 18:11:48 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Tomasz Krystosek
 8. Marek Łukaszczyk
 9. Jacek Marczak
 10. Krystyna Piekarska
 11. Alicja Piszczałka
 12. Zenon Poprawa
 13. Piotr Sobek
 14. Jadwiga Sowa

Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Pokój (15:03:00)

Wyniki imienne:


Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na wycofaniu z punktu 13 podpunktów "j" i "k" (15:10:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych gimnazjów (17:24:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów (17:25:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok (17:27:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pokój do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku sp. z o.o. (17:30:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec (17:32:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Pokój (17:34:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój (17:35:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (17:37:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (17:40:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pokój (17:45:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Nad Rzeką (17:46:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej (17:49:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku (17:52:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (17:56:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17:57:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (18:11:48)

Wersja XML