Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 r. - 2023 r.

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

 • radny - przewodniczącemu rady gminy,
 • wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
 • zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.
Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2018-2023:

Wójt Gminy Pokój:

Rada Gminy Pokój:

 1. PDFArendarska Renata.pdf; PDFinformacja R.Arendarska I oświadczenie majątkowe i złożone na 31.12.2018 r..pdf
 2. PDFBaran Tadeusz.pdf; PDFinformacja T.Baran I oświadczenie majątkowe.pdf
 3. PDFCiurla Jarosław.pdf
 4. PDFGosławski Jacek.pdf
 5. PDFJakubik Jerzy.pdf
 6. PDFKania Edward.pdf
 7. PDFKociencki Wacław.pdf
 8. PDFKrystosek Tomasz.pdf
 9. PDFŁukaszczyk Marek.pdf
 10. PDFMarczak Jacek.pdf
 11. PDFPiekarska Krystyna.pdf; PDFinformacja Piekarska Krystyna I oświadczenie majątkowe.pdf
 12. PDFPiszczałka Alicja.pdf; PDFinformacja A.Piszczałka I oświadczenie majątkowe.pdf
 13. PDFPoprawa Zenon.pdf
 14. PDFSobek Piotr.pdf; PDFinformacja P.Sobek I oświadczenie majątkowe.pdf
 15. PDFSowa Jadwiga.pdf
Wersja XML