Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym nr BG-1-9 oraz BG-1-11 w Domaradz- Świercowskie
 

SG – VI – 7635-30/10                                                                                                                      
 
 
                     ZAWIADOMIENIE
                     o wszczęciu postępowania administracyjnego
            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.),
                               
zawiadamiam
że w dniu 26 sierpnia 2010 r. zostało wszczęte na wniosek Gminnej Spółki Wodnej ul. Sienkiewicza 8 36-034 Pokój postępowanie administracyjne w sprawie  udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew na rowach melioracyjnych nr BG-1-9 oraz BG-1-11 w Domaradz- Świercowskie przebiegających wzdłuż następujących działek: 59/3 k.m. 1 obręb Domaradz, 61 k.m. 1 obręb Domaradz, 40 k.m. 1 obręb Domaradz, 45 k.m. 1 obręb Domaradz, 95 k.m. 1 obręb Fałkowice, 105 k.m. 1 obręb Fałkowice, 106 k.m. 1 obręb Fałkowice, 109 k.m. 1 obręb Fałkowice, 110 k.m. 1 obręb Fałkowice, 114/1 k.m. 1 obręb Fałkowice, 115 k.m. 1 obręb Fałkowice, 116 k.m. 1 obręb Fałkowice, 128 k.m. 1 obręb Fałkowice, 129 k.m. 1 obręb Fałkowice.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.           
Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,, poz. 1450, z późn. zm.).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój.
Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
MSMS
Otrzymują:                                                                         
  1. Spółka Wodna ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój- wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg. rozdzielnika znajdującego się w aktach
  3.  a/a

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2010-08-26
Wersja XML