Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administarcyjnego dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwizęcia pn.Podłączenie do eksploatacji studni nr 2 na ujęciu wody w Siedlicach

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.05.2018

                                                                                                                                                Pokój, 10 sierpnia 2018 r.


 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

     Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

społeczeństwo, 19 lipca 2018 r. zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Podłączenie do eksploatacji studni nr 2 na ujęciu wody w Siedlicach

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce o nr 11, obręb Siedlice, stanowiącej własność Gminy Pokój.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016, poz. 71) planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko -jako § 3, ust. 1, pkt. 70) urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę, dla którego jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Oddział Zlewni w Opolu.

Informuje również, że pismem z dnia 10 sierpnia 2018 r. organ wystąpił do ww. Organów z prośbą o wyrażenie opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz o określenie zakresu raportu w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia ww. postępowania.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30). Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie.

 

 

                                                                                                         Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                /-/

                                                                                                      Barbara Zając

Wersja XML