Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Fałkowice 

 

 

SG-VI-7624-11/10                                                                                                                        Pokój, dnia 10 września 2010
 
 
OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że na wniosek Pana Mariana Jasińskiego, który wpłynął do tut. urzędu 02.02.2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Fałkowice, gmina Pokój” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:         
„Rekultywacji składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Fałkowice, gmina Pokój”           
W terminie 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej w Urzędzie Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8 (II piętro, pokój nr 42) w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek ÷ piątek od 7.30 do 15.30. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski można zgłaszać pisemnie, w sekretariacie tut. urzędu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.gminapokoj.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokoju oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w dniu 10 września 2010r.
 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
 
Otrzymują:
 1. Bip Urzędu Gminy Pokój
 2. Tablica ogłoszeń sołectwa Fałkowice
 3. Miejsce planowanej inwestycji
 4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2010-09-10
Wersja XML