Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za 2017 r.

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny oraz wójt są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oświadczenia majątkowe za 2017 r.:

Wójt Gminy Pokój:

Rada Gminy Pokój:
 1. PDFGosławski Jacek.pdf - Przewodniczący Rady Gminy
 2. PDFPawłowska Edyta.pdf - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy;
 3. PDFBaran Tadeusz.pdf
 4. PDFCiurla Jarosław.pdf
 5. PDFFrasiak Bartłomiej.pdf
 6. PDFJakubik Jerzy.pdf
 7. PDFKania Edward.pdf
 8. PDFKruczek Marek.pdf
 9. PDFKrystosek Tomasz.pdf
 10. PDFMielczarek Justyna.pdf
 11. PDFPaluch Jolanta.pdf
 12. PDFPaluch Konrad.pdf
 13. PDFPiekarska Krystyna.pdf
 14. PDFSowa Jadwiga.pdf
 15. PDFWalek Konrad.pdf; PDFWalek Konrad-korekta.pdf

Sekretarz Gminy Pokój:

Skarbnik Gminy Pokój:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju:

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju:

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu:

„Zakład Komunalny Pokój” Sp. z o. o. - prezes zarządu:

Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta Gminy Pokój:

Wersja XML