Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia dot. Przebudowy budynku szkoły w Ładzy na Regionalny Ośrodek edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością pn. Centrum Doświadczenia Świata


 

 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia w sprawie nienakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)
 
zawiadamiam
 
że w dniu 27 lipca 2010 r. po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu –Organów właściwych do wydania opinii w kwestii potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zostało wydane postanowienie w sprawie nienakładania obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie budynku szkoły w Ładzy na Regionalny Ośrodek edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością pn. „Centrum Doświadczenia Świata” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ładzy, ul. Reymonta 3 działki nr178/11, 178/9    i 122” 
 
Z ww. postanowieniem można zapoznać się Urzędzie Gminy Pokój, w referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 42, w godz. pn. od 8.00 – 16.00, wt.-pt. – od 7.30 – 15.30. w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia.
Na powyższe Postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
 Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pokój w przy ul. Sienkiewicza 8, II. piętro, pok. nr 42, w godz. pn: od 8.00-16.00, wt -pt: od 7.30-15.30 w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
Otrzymują:
 1. wnioskodawca
 2. strony postępowania
 3. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój,
 4. Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.pokoj.pl,,
 5. tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacja inwestycji 
 6.  a/a
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2010-07-27

 

Wersja XML