Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za 2016 r.

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny oraz wójt są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oświadczenia majątkowe za 2016 r.:

Wójt Gminy Pokój:

Rada Gminy Pokój:

 1. PDFGosławski Jacek.pdf - Przewodniczący Rady Gminy
 2. PDFPawłowska Edyta.pdf - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy;
 3. PDFBaran Tadeusz.pdf
 4. PDFCiurla Jarosław.pdf
 5. PDFFrasiak Bartłomiej.pdf
 6. PDFJakubik Jerzy.pdf
 7. PDFKania Edward.pdf
 8. PDFKruczek Marek.pdf
  PDFKruczek Marek-wybór do Rady Gminy Pokój w Wyborach Uzupełniających .pdf
 9. PDFKrystosek Tomasz.pdf
 10. PDFMielczarek Justyna.pdf
 11. PDFPaluch Jolanta.pdf
 12. PDFPaluch Konrad.pdf
 13. PDFPiekarska Krystyna.pdf
 14. PDFSowa Jadwiga.pdf
 15. PDFWalek Konrad.pdf

Sekretarz Gminy Pokój:

Skarbnik Gminy Pokój:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju:

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju:

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu:

Zakład Komunalny Pokój Sp. z o. o. - prezes zarządu:

Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta Gminy Pokój:

Wersja XML