Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550”

SG.VI.6220.04.2017

                                                                                                          Pokój, 20 kwietnia 2017 r.

 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

            Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5) oraz art. 74 ust. 3, pkt. 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

            społeczeństwo, że 10 kwietnia 2017 r. na wniosek złożony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550”

            Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

            Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

             Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 41) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

            W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. 74 ust. 3, pkt. 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania dokonuje się przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

                                                                           

                                                              Wójt Gminy Pokój

                                                                          /-/

                                                                 Barbara Zając

Zamieszczono:

 1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
 2. tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Pokój,
 3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
 4. a/a
Wersja XML