Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie


    OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, ze zm.) oraz Uchwały Nr XVII/149/2016 Rady Gminy w Pokój z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2016-2017 WÓJT GMINY POKÓJ
ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2016-2017,  obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV, wśród zamieszkałych w Gminie Pokój dziewcząt urodzonych w 2003 r..
Przedmiot konkursu ofert:
1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora świadczeń zdrowotnych obejmujących zakup i prowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11,16 i 18 szczepionką czterowalentną dopuszczoną do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych, w ilości dawek niezbędnych do wykonania pełnego cyklu szczepień wszystkich zamieszkałych w Gminie Pokój dziewcząt urodzonych w 2003 r.. Zakres świadczeń, o których mowa w ust. 1, obejmuje:
1) kwalifikacyjne badania lekarskie dziewcząt, których rodzice wyrażą zgodę na szczepienia;
2) wykonanie szczepienia profilaktycznego przeciwko wirusowi HPV typu 6,11,16,18
zamieszkałych w Gminie Pokój dziewcząt urodzonych w 2003 r. Łącznie około 20 osób.
2.Realizacja świadczeń winna być rozpoczęta bezpośrednio po podpisaniu umowy, a zakończona w 2017 roku.
Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert zaprasza się :
Podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty, które świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert na terenie Gminy Pokój.
Ponadto oferenci powinni spełnić następujące warunki:
1) złożyć ofertę zgodną z wymogami określonymi w ogłoszeniu o konkursie ofert,
2) dysponować wykwalifikowanym personelem medycznym biorącym udział w realizacji zamówienia, t.j.:
a) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej posiadający specjalizację co najmniej I stopnia – lekarz rodzinny – min. 1 osoba,
b) pielęgniarka z co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym – min. 1 osoba;
3) zapewnić właściwe warunki lokalowe – pomieszczenia, w których będą realizowane świadczenia muszą spełniać wymogi ogólne, umożliwiające wykonanie badania lekarskiego wraz z wywiadem, natomiast szczepienia należy wykonywać w gabinetach zabiegowych odpowiednio zaopatrzonych w środki medyczne niezbędne do zaaplikowania szczepienia;
4) posiadać aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń objętych zakresem umowy, w przypadku braku polisy lub braku jej aktualizacji - oferent powinien przedstawić zobowiązanie do zawarcia lub uaktualnienia takiej umowy.
Formularz ofertowy oraz projekt umowy można otrzymać w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój,
z sedzibą , w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, w godzinach pracy ww. urzędu: poniedziałek: 8:00 - 16:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30.
Informacje dotyczące składania ofert:
1) oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Pokój,
2) do formularza ofertowego należy dołączyć wskazane w nim dokumenty lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
3) miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy Pokój z sedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
4) termin składania ofert: do dnia 21 października 2016 r.  do godz.15:30. Liczy się data wpływ do sekretariatu  Urzędu Gminy Pokój
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: konkurs ofert na wybór  realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2016-2017,
5) w przypadku przesłania oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Pokój. Oferty, które wpłyną do sekretariatu Urzędu Gminy Pokój po 21 października, po godz. 15:30 czyli  po terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
1) miejscem rozstrzygnięcia konkursu ofert jest Urząd Gminy Pokój, w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, część jawna konkursu ofert rozpocznie się dnia
  24 października 2016 r. o godz. 10 00 w sali narad  Urzędu Gminy Pokój
2) termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert,
3) udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
4) wyniki konkursu ofert zostaną podane oferentom na piśmie,
5) z podmiotem, wybranym w wyniku konkursu ofert, zostanie zawarta umowa w terminie
do 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia konkursu,
6) osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Marek  Jankowski – tel. 77 4693080 w.19.
Kryteria oceny ofert:
Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja kieruje się kryterium ceny: cena-waga 100%.
Środki odwoławcze:
1. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu ofert w ciągu 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu.
2. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
3. Po wniesieniu protestu udzielający zamówienia, aż do jego rozstrzygnięcia, nie może zawrzeć umowy.
4. Udzielający zamówienie rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 2 dni od daty jego otrzymania.
5. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu udzielający zamówienia niezwłocznie informuje
w formie pisemnej pozostałych oferentów.
6. W przypadku uwzględnienia protestu udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert.