Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Pokój w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój

ZARZĄDZENIE Nr 16 /2013
WÓJTA GMINY POKÓJ
z dnia 8 marca 2013 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój

 

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz załącznika do uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy Pokój dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r., Nr 11, poz. 119) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pokój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój

§ 2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 8 marca 2013 r. do dnia 15 marca 2013 r.

§ 3

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój, na stronie internetowej Gminy Pokój oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy treści projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 5

  1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w §1.
  2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Pokój.

§ 6

Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na „a.kolodziejczyk@gminapokoj.pl w terminie określonym w § 2.

§ 7

Formularze anonimowe lub niezawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 8

Za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii odpowiedzialna jest Aleksandra Kołodziejczyk z Referatu Planowania i Realizacji Strategii Gminnej.

§ 9

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Sekretarz Gminy.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Barbara Zając,

Wójt Gminy Pokój             
 

DOCzałącznik nr 1

 DOCzałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pokój nr 60_2012 z 19.11.2012

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2013-03-08
Wersja XML